Ochrana mladistvých pracovníků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 94/33/ES – ochrana mladistvých pracovníků

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví minimální požadavky zajišťující zlepšení v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti mladistvých pracovníků.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 9. září 1994. Země EU ho musely začlenit do vnitrostátního práva do 22. června 1996.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 12–20)

Postupné změny směrnice 94/33/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků (KOM(2004) 105 v konečném znění, 16.2.2004)

Zpráva Komise o účincích přechodného období uděleného Spojenému království ohledně jistých ustanovení směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků (KOM(2000) 457 v konečném znění, 20.7.2000)

Poslední aktualizace 05.12.2016