Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: expozice hluku

 

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na činnosti, při nichž jsou zaměstnanci v důsledku své práce vystaveni rizikům vyplývajícím z hluku.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje minimální požadavky na ochranu zaměstnanců před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost vyplývajícími z expozice hluku, a zejména před rizikem pro sluch.

KLÍČOVÉ BODY

Na pracovišti se limitní hodnoty expozice u hluku, které nesmí být překročeny, v zásadě týkají denní nebo týdenní expozice ve výši 87 decibelů (dB) s ohledem na snížení způsobené chrániči sluchu.

Hodnoty expozice vyvolávající akci, úrovně decibelů, při nichž zaměstnavatel musí přijmout určitá opatření, jsou nastaveny na denní nebo týdenní expozici ve výši 80 dB (dolní hodnota) a 85 dB (horní hodnota).

Zaměstnavatel odpovídá za posouzení a v případě potřeby měření úrovní hluku, jimž jsou zaměstnanci vystaveni, přičemž zvláštní pozornost věnuje:

hladině, druhu a trvání, včetně impulsního hluku*,

limitní hodnotě expozice a hodnotám expozice vyvolávajícím akci,

účinkům na zaměstnance ze zvlášť ohrožených rizikových skupin,

účinkům vyvolaným vzájemným působením mezi hlukem a ototoxickými látkami souvisejícími s prací, vibracemi nebo výstražnými signály a jinými zvuky souvisejícími s bezpečností,

informacím o emisi hluku poskytnutým výrobci,

alternativnímu zařízení, které by mohlo snižovat hluk,

hluku mimo běžnou pracovní dobu,

informacím od zdravotního dohledu, a

dostupnosti chráničů sluchu.

Je-li to možné, musí být rizikové faktory odstraněny u zdroje nebo sníženy na minimum, s přihlédnutím k:

jiným pracovním metodám s menší expozici hluku,

volbě vhodného vybavení,

návrhu pracovišť,

školení, konzultaci a účasti zaměstnanců,

používání ochranných stěn, ohrazení, obkladů z materiálů absorbujících hluk, tlumení nebo izolace,

údržbě pracoviště a vybavení, a

organizaci práce, rozvrhům a dobám odpočinku.

Za žádných okolností nesmí expozice zaměstnance překročit limitní hodnoty expozice.

Pracoviště překračující hodnoty expozice vyvolávající akci by měla být náležitě označena a měl by být na ně omezený přístup. Zaměstnavatel musí zaměstnancům dát k dispozici osobní chrániče sluchu. Používání chráničů sluchu je povinné, pokud je hladina hluku nad horní hodnotou vyvolávající akci.

Pokud hladiny hluku představují zdravotní riziko, musí země EU zajistit náležitý zdravotní dohled nad zaměstnanci. Ti, kteří byli vystaveni hluku nad horní hodnoty expozice vyvolávající akci, mají právo na zkontrolování sluchu, zatímco ti, jejichž expozice hluku překračuje dolní hodnoty expozice vyvolávající akci, mají právo na preventivní audiometrické vyšetření.

Pokud je diagnostikováno poškození sluchu, lékař zhodnotí, zda by poškození mohlo být důsledkem expozice hluku při práci. Pokud ano:

zaměstnanec o tom musí být informován,

zaměstnavatel musí přezkoumat hodnocení rizik a opatření na snížení rizik,

zaměstnavatel musí vzít v úvahu doporučení lékaře nebo jiné kvalifikované osoby, včetně možnosti převést zaměstnance na jiné pracovní místo, a

zaměstnavatel musí pokračovat v dohledu a vyšetřit zdravotní stav všech zaměstnanců podobně vystavených hluku.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice vstoupila v platnost dne 15. února 2003.

KLÍČOVÝ POJEM

* Impulsní hluk: vysoce intenzivní hluk krátkého trvání, například úder kladivem.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2003/10/ES

15. 2. 2003

14. 2. 2006 Pro odvětví hudby a zábavy: 15. 2. 2008. Pro posádky námořních plavidel: 15. 2. 2011

Úř. věst. 42, 15. 2. 2003, s. 38–44

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. 165, 27. 6. 2007, s. 21–24

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

Úř. věst. L 311, 21. 11. 2008, s. 1–54

Postupné změny a opravy směrnice 2003/10/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 02.10.2015