Expozice mechanickým vibracím

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/44/ES – minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Zaměstnavatelé jsou povinni:

Země EU musí zavést opatření zajišťující přiměřený zdravotní dohled nad zaměstnanci, obzvláště pokud:

Pokud lékař dojde k závěru, že zaměstnanec má určitelnou nemoc nebo trpí špatným zdravotním stavem v důsledku vibrací:

Země EU mohou udělit výjimku pro námořní a leteckou dopravu z působnosti směrnice v případě, že jsou splněny určité podmínky.

Směrnice stanoví různé denní hodnoty expozice vyvolávající akci v závislosti na tom, jestli vibrace ovlivňují paži a ruku uživatele nebo celé tělo v průběhu typického osmihodinového dne.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 6. července 2002 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 6. července 2005.

KONTEXT

Časté používání těžkých vibrujících strojů při práci může, pokud není pod pečlivým dohledem, poškodit svalstvo, kosti, dýchání, nebo dokonce mozek uživatele. Tento právní předpis dosahuje rovnováhy mezi ochranou uživatelů a neukládáním zbytečné administrativní, finanční a právní zátěže pro malé a střední podniky.

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) – Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 177, 6.7.2002, s. 13–20)

Postupné změny a opravy směrnice 2002/44/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Postupné změny směrnice 89/391/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 26.11.2018