Riziko výbušných prostředí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 1999/92/ES – minimální požadavky na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice zaměstnavatelům ukládá povinnost:

Pracoviště, která již byla v provozu před 30. červnem 2003 a na kterých se nacházela místa, kde se mohou vyskytnout výbušná prostředí, musela splnit minimální požadavky do uplynutí tří let od tohoto data.

Směrnice obsahuje tři přílohy, které se zabývají:

V roce 2003 vydala Evropská komise nepovinnou příručku správných postupů pro provádění směrnice. Tato příručka se používá společně se směrnicí o zařízení a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Země EU by měly zajistit, že zaměstnavatelé mají k dispozici odpovídající informace, a odkázat je na tuto příručku správných postupů.

Směrnice 2007/30/ES zjednodušila požadavky na podávání zpráv Komisi o provádění směrnice 89/391/EHS a jejích různých samostatných směrnic. Země EU nyní musí vypracovat jedinou zprávu každých pět let týkající se provádění všech těchto směrnic.

ODKDY TATO SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 28. ledna 2000 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 30. června 2003.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Výbušné prostředí: směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynů, par, mlhy nebo prachů za atmosférických podmínek, ve které se po vznícení rozšíří hoření do celé nezapálené směsi.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES ze dne 16. prosince 1999 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 57–64)

Postupné změny směrnice 1999/92/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění) (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 309–356)

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 26.11.2018