Expozice karcinogenům nebo mutagenům

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 2004/37/ES – ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví minimální požadavky na ochranu pracovníků přes riziky pro jejich zdraví a bezpečnost vyplývajícími nebo pravděpodobně vyplývajícími z expozice karcinogenům* a mutagenům* při práci. S cílem snížit rizika spojená s takovou expozicí pro zdraví a bezpečnost pracovníků stanoví preventivní a ochranná opatření, jakož i limity expozice.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se uplatňuje na látku nebo směs, která splňuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogen kategorie 1A nebo 1B nebo mutagen zárodečných buněk kategorie 1A nebo 1B podle přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 (klasifikace, balení a označování chemických látek a jejich směsí). Kromě toho se uplatňuje na karcinogenní látku, směs nebo proces podle přílohy I směrnice, jakož i na látku nebo směs uvolněnou procesem podle dané přílohy. Na základě změny směrnice v roce 2017 obsahuje tato příloha šest položek:

Směrnice se nevztahuje na pracovníky vystavené pouze záření, které je zahrnuto do Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Vztahuje se na pracovníky vystavené azbestu, pokud jsou její pravidla příznivější pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci než pravidla podle směrnice 2009/148/ES (Ochrana zaměstnanců před expozicí azbestu).

Směrnice 89/391/EHS (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – obecná pravidla) se uplatňuje v plné míře, aniž jsou dotčena závaznější a/nebo specifičtější pravidla obsažená v této směrnici.

Určení expozice a posouzení rizik

V případě jakékoli činnosti, která může zahrnovat riziko expozice karcinogenům nebo mutagenům, musí být pravidelně určována povaha, stupeň a trvání expozice zaměstnance, aby bylo možné vyhodnotit všechna rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců a stanovit opatření, která je třeba přijmout. Musí být vzaty v úvahu všechny cesty expozice, včetně pronikání do kůže a/nebo kůží. Zvláštní pozornost musí být věnována pracovníkům, kteří jsou obzvláště ohroženi.

Směrnice 2014/27/EU uvádí do souladu směrnici 2004/37/ES s nařízením (ES) č. 1272/2008, které vytvořilo nový systém klasifikace, označování a balení látek a směsí v EU na základě Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) na mezinárodní úrovni.

Směrnice (EU) 2017/2398 aktualizuje směrnici 2004/37/ES tím, že:

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Omezování a nahrazování

Zaměstnavatelé musí omezit používání karcinogenu a mutagenu, zejména jejich nahrazením, pokud je to technicky možné, látkou, směsí nebo postupem, které nejsou nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné.

Opatření k zabránění a omezení expozice

Pokud nahrazení karcinogenu nebo mutagenu není možné, musí zaměstnavatel zajistit, aby byl vyráběn a používán v uzavřeném systému. Pokud není uzavřený systém technicky možný, zajistí zaměstnavatel, aby byla úroveň expozice zaměstnanců omezena na nejnižší technicky možnou úroveň.

Expozice nesmí překročit limitní hodnoty uvedené v příloze III.

Při každém používání karcinogenu nebo mutagenu musí zaměstnavatel uplatnit několik opatření.

Informování příslušného orgánu

Zaměstnavatelé musí příslušnému orgánu poskytnout na jeho žádost informace týkající se takových záležitostí, jako jsou například důvody, proč jsou používány karcinogeny nebo mutageny, přijatá preventivní opatření nebo počet exponovaných zaměstnanců.

Nepředvídatelná expozice

V případě nepředvídatelné události nebo nehody, která může mít za následek nadměrnou expozici zaměstnanců, informuje zaměstnavatel zaměstnance. Zaměstnanci musí nosit ochranné oděvy a dýchací přístroje a expozice musí být omezena na nezbytně nutnou dobu pro každého zaměstnance a v zasaženém prostoru smějí pracovat pouze zaměstnanci nepostradatelní pro práci.

Předvídatelná expozice

Tam, kde lze riziko zvýšené expozice předvídat, např. během údržby, a poté, co byla přijata veškerá další preventivní opatření, musí zaměstnavatel rozhodnout o opatřeních nezbytných ke zkrácení expozice zaměstnanců na nejkratší možnou dobu a k zajištění ochrany zaměstnanců během provádění této činnosti. Zaměstnanci musí nosit ochranné oděvy a dýchací přístroje a expozice musí být omezena na nezbytně nutnou dobu. Kromě toho oblasti používané pro takové činnosti musí být jasně vymezeny a označeny.

Přístup do rizikových prostor

Zaměstnavatelé musí omezit přístup do rizikových prostor na ty zaměstnance, kteří musí do takových prostor vstoupit z důvodu svých pracovních povinností.

Opatření týkající se hygieny a osobní ochrany

Zaměstnavatelé jsou povinni v případě všech činností, u nichž je riziko zamoření, přijmout následující opatření týkající se hygieny a osobní ochrany:

Náklady na tato opatření nesmějí nést zaměstnanci.

Informování a školení zaměstnanců a projednání se zaměstnanci

Zaměstnavatel musí přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby zaměstnanci a/nebo jejich zástupci byli dostatečně a vhodně vyškoleni o:

Zaměstnavatelé musí zajistit, aby nádoby, balení a zařízení obsahující karcinogeny nebo mutageny byly zřetelně a viditelně označeny a aby byly dobře umístěny viditelné výstražné značky.

Musí být přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby zaměstnanci mohli kontrolovat, zda je tato směrnice uplatňována správně. V případě abnormální expozice musí být informováni co nejrychleji.

Zaměstnavatelé musí mít aktualizovaný seznam zaměstnanců vykonávajících činnosti, které představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců, s vyznačením expozice karcinogenům a mutagenům, které byli vystaveni.

Se zaměstnanci nebo jejich zástupci musí být projednávány všechny záležitosti související s expozicí karcinogenům a mutagenům.

RŮZNÁ OPATŘENÍ

Lékařský dohled

Země EU musí zavést opatření pro dohled nad zdravím zaměstnanců, aby jejich zdraví bylo pod náležitým dohledem před expozicí a dále v pravidelných intervalech. Tato opatření musí umožňovat uplatňování jednotlivých lékařských a pracovně lékařských opatření. Když je zdraví zaměstnance pod dohledem, musí být založena osobní zdravotní dokumentace.

Na základě změny směrnice 2004/37/ES směrnicí (EU) 2017/2398 může lékařský dohled na doporučení lékaře nebo orgánu odpovědného za lékařský dohled nad zdravím zaměstnanců pokračovat i po skončení expozice po dobu, která je pokládána za nezbytnou pro ochranu zdraví dotčeného zaměstnance.

Praktická doporučení týkající se lékařského dohledu nad zdravím zaměstnanců obsahuje příloha II.

Všechny případy rakoviny označené za způsobené expozicí při práci musí být oznámeny příslušnému orgánu. Země EU musí vzít tyto informace v potaz ve svých zprávách předkládaných Evropské komisi podle směrnice 89/391/EHS.

Hodnocení

Podle směrnice (EU) 2017/2398 musí Komise v rámci příštího hodnocení provádění směrnice 2004/37/ES vyhodnotit potřebu upravit limitní hodnotu pro respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého.

Navíc nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2019 Komise zohlední nejnovější vývoj vědeckých poznatků a posoudí možnost změny oblasti působnosti této směrnice s cílem zahrnout reprotoxické látky*.

Vedení záznamů

Aktualizovaný seznam zaměstnanců, kteří byli předmětem expozice, a zdravotní dokumentace musí být uchovávány alespoň 40 let po ukončení expozice.

Limitní hodnoty

Na základě změny směrnice v roce 2017 obsahuje příloha III limitní hodnoty pro následující látky:

U monomeru vinylchloridu a prachu tvrdých dřev reviduje směrnice (EU) 2017/2398 limitní hodnoty s ohledem na novější vědecké údaje. Byly zavedeny limitní hodnoty expozice při práci pro jedenáct nových karcinogenů.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí ode dne 20. května 2004. Směrnice 2004/37/EU kodifikuje a nahrazuje směrnici 90/394/EHS a její následné změny a směrnice 97/42/ES a 1999/38/ES. Lhůty, dokdy se tyto směrnice měly stát vnitrostátním zákonem (nejpozději 29. duben 2003) nadále platily.

Země EU musí směrnici (EU) 2017/2398 provést do vnitrostátního práva do 17. ledna 2020.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Karcinogeny: látky s potenciálem způsobit v organismu rakovinu.
Mutageny: látky, které mění genetický materiál organismu.
Reprotoxické látky: látky, které zasahují do reprodukce.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znění) (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50–76)

Postupné změny směrnice 2004/37/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 87–95)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 28–36)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1–1355)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 20.04.2018