Zdraví a bezpečnost zaměstnanců v těžebním průmyslu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 92/104/EHS – bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců v těžebním průmyslu.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se vztahuje na povrchový a hlubinný těžební průmysl, včetně průzkumu, a přípravu vytěžených surovin k prodeji. Nezahrnuje následné zpracování vytěžených surovin.

Pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců zaměstnavatel zajistí, aby:

pracoviště byla navržena a uspořádána tak, aby zaměstnanci mohli pracovat, aniž bude ohroženo zdraví a bezpečnost jich samotných nebo jiných zaměstnanců,

vždy byl zajištěn dozor pověřené osoby,

práce, které zahrnují mimořádné riziko, byly svěřovány pouze způsobilým zaměstnancům a byly prováděny podle zadaných pokynů,

veškerá bezpečnostní pravidla byla srozumitelná všem dotyčným zaměstnancům,

byly k dispozici prostředky první pomoci, a

pravidelně se konal bezpečnostní výcvik.

Zaměstnavatel odpovědný za provádění všech bezpečnostních a zdravotních opatření musí vypracovat dokument o bezpečnosti a zdraví dokládající, že rizika, kterým jsou zaměstnanci vystaveni, byla vyhodnocena a pracoviště je bezpečné. Pokud na pracovišti současně působí zaměstnanci jiných podniků, měl by dokument nastiňovat i cíle koordinace a postupy provádění.

Zaměstnavatel rovněž:

neprodleně nahlásí příslušným orgánům vážné pracovní úrazy a nebezpečné situace,

přijme opatření pro prevenci, odhalování a zdolávání požárů a vzniku výbušné koncentrace nebo výskytu zdraví škodlivých látek v ovzduší,

zajistí únikové a záchranné prostředky pro případ nebezpečí,

zajistí poplašné a jiné komunikační systémy s cílem umožnit pomocné, únikové a záchranné operace,

informuje zaměstnance o přijatých opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti,

zajistí, aby zaměstnanci podstupovali v souvislosti se svými činnostmi pravidelné lékařské prohlídky,

zajistí projednání se zaměstnanci a jejich účast ohledně záležitostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Podrobné požadavky jsou stanoveny v přílohách této směrnice.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 7. prosince 1992.

KONTEXT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Internetové stránky Evropské komise věnované oblastem činnosti.

AKT

Směrnice Rady 92/104/EHS ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu (dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 92/104/EHS

7. 12. 1992

7. 12. 1994

Úř. věst. L 404, 31. 12. 1992, s. 10–25

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. 165, 27. 6. 2007, s. 21–24

Poslední aktualizace 15.10.2015