Dočasná a mobilní pracoviště

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 92/57/EHS – minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se týká dočasných a mobilních stavenišť* ve všech odvětvích činnosti, ať už veřejném, či soukromém sektoru, včetně odvětví průmyslu, zemědělství, obchodu, administrativy, služeb, vzdělávání, kultury a volného času.

Směrnice se nevztahuje na vrtání a těžbu v odvětvích těžebního průmyslu.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

Stavebník* nebo vedoucí stavby* musí:

Vypracování projektu stavby

Stavebník nebo vedoucí stavby se musí řídit obecnými zásadami prevence uvedenými ve směrnici 89/391/EHS a plánem bezpečnosti během:

Koordinátoři musí:

Provádění stavby

Během provádění stavby musí koordinátoři:

Odpovědnost stavebníků, vedoucích stavby a zaměstnavatelů

I když byl určen koordinátor, nezbavuje to stavebníka nebo vedoucího stavby odpovědnosti za otázky související s bezpečností a ochranou zdraví:

Informování zaměstnanců, projednávání se zaměstnanci a jejich účast

V souladu se směrnicí 89/391/EHS musí být zaměstnanci a/nebo jejich zástupci:

Pozměňující směrnice

Směrnice 2007/30/ES zjednodušila požadavky na podávání zpráv Evropské komisi o provádění směrnice 89/391/EHS a jejích různých samostatných směrnic. Země EU nyní musí vypracovat jedinou zprávu každých pět let týkající se provádění všech těchto směrnic.

V roce 2017 byla zveřejněna studie o provádění směrnice.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 17. července 1992 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 31. prosince 1993.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Dočasná a mobilní staveniště: každé staveniště, kde se provádějí stavební nebo inženýrské práce (nevyčerpávající seznam je uveden v příloze I směrnice).
Stavebník: každá fyzická nebo právnická osoba, pro kterou je stavba prováděna.
Vedoucí stavby: každá fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za návrh, provádění nebo dozor nad prováděním stavby na účet stavebníka.
Osoba samostatně výdělečně činná: každá osoba, s výjimkou zaměstnanců a zaměstnavatelů, jejíž odborná činnost přispívá k dokončení stavby.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 6–22)

Postupné změny směrnice 92/57/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 26.11.2018