Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – obecná pravidla

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 89/391/EHS – opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice zavádí opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Stanoví povinnosti zaměstnavatelů* a zaměstnanců* s cílem snížit výskyt pracovních úrazů a nemocí z povolání.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice se vztahuje na všechny činnosti veřejného i soukromého sektoru (průmysl, zemědělství, obchod, administrativní činnosti, služby, vzdělání, kulturu, zábavu atd.).

Stanoví, že zaměstnavatelé:

Další klíčové body

KLÍČOVÉ POJMY

* Zaměstnanec: každá osoba zaměstnaná zaměstnavatelem, včetně učňů a stážistů, s výjimkou osob zaměstnaných v domácnosti.

* Zaměstnavatel: každá osoba, která je smluvní stranou pracovní smlouvy se zaměstnancem a odpovídá za podnik.

KONTEXT

AKT

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 89/391/EHS

19.6.1989

31.12.1992

Úř. věst. L 183, 29. 6. 1989, s. 1–8

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20.11.2003

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1–53

Směrnice 2007/30/ES

28.6.2007

31.12.2012

Úř. věst. L 165, 27. 6. 2007, s. 21–24

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11.12.2008

Úř. věst. L 311, 21. 11. 2008, s. 1–54

Postupné změny a opravy směrnice 89/391/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 08.05.2020