Agentura EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2062/94 – Agentura EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejímž cílem je poskytovat subjektům EU, zemím EU a zájmovým subjektům technické, vědecké a hospodářské informace potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

KLÍČOVÉ BODY

Úloha

K úkolům agentury patří:

Struktura

Strategie

Agentura vytváří roční programové dokumenty založené na šestileté korporátní strategii. Strategie na období 2014–2020 má šest prioritních oblastí s důrazem na sdílení znalostí v rámci sítí a je v souladu se strategickým rámcem EU pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2014–2020.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Platí ode dne 9. září 1994.

KONTEXT

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1–7)

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 2062/94 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 (COM(2014) 332 final ze dne 6.6.2014)

Poslední aktualizace 05.12.2016