Podpora mnohojazyčnosti v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2005) 596 v konečném znění) — Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Sdělení vytyčuje strategii Evropské komise na podporu mnohojazyčnosti v Evropské unii (EU) a navrhuje množství konkrétních akcí.

KLÍČOVÉ BODY

Mnohojazyčností se rozumí jak schopnost jednotlivce používat několik jazyků, tak i soužití různých jazykových společenství v jedné zeměpisné oblasti.

Politika mnohojazyčnosti Komise má tři cíle:

Toto sdělení stanoví různé způsoby, jak podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost, včetně:

Komise vybízí země EU, aby:

Mnohojazyčné hospodářství

Pokud jde o rozvoj mnohojazyčného hospodářství, Komise navrhuje toto:

Překládání a tlumočení

Mnohojazyčnost a občané EU

Komise má různé mnohojazyčné iniciativy, které pomáhají občanům pochopit, jaká mají práva a jak se jich dotýkají evropské právní předpisy. Komise navrhuje:

Komise ustavila skupinu na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost, sestavenou z nezávislých odborníků, která vydala závěrečnou zprávu v roce 2007. Na začátku roku 2008 se konala ministerská konference o mnohojazyčnosti, na které země EU předložily své zprávy o pokroku a rozvíjely plány další spolupráce. Později téhož roku Komise vydala další sdělení navrhující ucelený přístup k mnohojazyčnosti v EU.

KONTEXT

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost (KOM(2005) 596 v konečném znění, 22.11.2005)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek (KOM(2008) 566 v konečném znění, 18.9.2008)

Poslední aktualizace 14.11.2016