Program celoživotního učení 2007–2013

Evropská unie (EU) dosahuje významný počet svých občanů přímo prostřednictvím svých programů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Obecným cílem programu celoživotního učení je přispívat k rozvoji Společenství jako vyspělé znalostní společnosti v souladu s cíli Lisabonské strategie. Prostřednictvím podpory a doplňování opatření prováděných členskými státy se zaměřuje na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Cílem tohoto akčního programu v oblasti celoživotního učení v období 2007–2013 je rozvíjet a podporovat výměnu, spolupráci a mobilitu tak, aby se vzdělávací systémy a systémy odborné přípravy v souladu s cíli Lisabonské strategie staly zárukou světové kvality. Přispívá tedy k rozvoji Společenství jako vyspělé znalostní společnosti s udržitelným hospodářským rozvojem, s větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst a s větší sociální soudržností.

V rámci realizace tohoto obecného cíle program sleduje tyto zvláštní cíle týkající se celoživotního učení v Evropské unii (EU):

V tomto ohledu je podmínkou provádění tohoto akčního programu soudržnost a doplňkovost s dalšími politikami EU. Měl by přispět k realizaci horizontálních politik EU prováděním opatření pro studující se zvláštními potřebami a podporou jejich zapojení do hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy. Měl by také podporovat rovnost žen a mužů a také povědomí o kulturní a jazykové rozmanitosti a multikulturalismu jako způsobu boje proti rasismu, předsudkům a xenofobii.

Provádění programu by mělo zajistit soudržnost a doplňkovost s pracovním programem Vzdělávání a odborná příprava 2010, integrovanými hlavními směry pro zaměstnanost a růst v rámci partnerství pro růst a zaměstnanost a dalších politik například v oblasti kultury, mládeže nebo podnikání. Podle příslušné oblasti kompetence je také možné zapojit nebo informovat Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou nadaci odborného vzdělávání (ETF) a Poradní výbor pro odborné vzdělávání.

Pro dosažení těchto cílů program podporuje následující akce:

Účast v programu je otevřená nejen členským státům, ale také zemím ESVO (Evropského sdružení volného obchodu), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Švýcarské konfederaci a kandidátským a potenciálním kandidátským zemím EU západního Balkánu v souladu s pravidly a dohodami o jejich účasti v programech Společenství.

Komise kromě toho může zorganizovat spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy nebo Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (Unesco).

Program zahrnuje tyto příjemce:

O řízení programu se dělí Komise a vnitrostátní agentury. Vnitrostátní agentury mohou být v tomto ohledu zodpovědné za výběr určitých typů projektů, mobilitu osob, dvoustranná a mnohostranná partnerství nebo za jednostranné a vnitrostátní projekty.

Komisi s prováděním programu pomáhá řídicí výbor, který je složen ze zástupců členských států EU. Prováděcí opatření musí být přijata podle postupu projednávání ve výboru, v souladu s řídicím postupem. Bez pomoci výboru lze činit pouze rozhodnutí týkající se udělování určitých zvláštních grantů. V kontextu sociálního dialogu na úrovni Společenství a většího zapojování sociálních partnerů do provádění akčního programu se mohou sociální partneři podílet na práci výboru jako pozorovatelé v záležitostech týkajících se odborného vzdělávání a přípravy.

Orientační finanční krytí pro program je po dobu jeho trvání stanoveno na 6,97 miliard EUR. Minimální příděly pro odvětvové programy (viz níže) jsou 13 % pro Comenius, 40 % pro Erasmus, 25 % pro Leonardo da Vinci a 4 % pro Grundtvig.

Komise bude pravidelně sledovat a vyhodnocovat integrovaný program ve spolupráci se členskými státy. Členské státy předloží Komisi zprávy: jednu zprávu o provádění programu nejpozději do 30. června 2010 a druhou zprávu o účincích programu do 30. června 2015.

Komise předloží průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu nejpozději do 31. března 2011, sdělení o pokračování programu do 31. prosince 2011 a následnou hodnotící zprávu do 31. března 2016.

ODVĚTVOVÉ PROGRAMY

Akční program se dělí na šest podprogramů, z nichž čtyři jsou odvětvové. Všechny jsou strukturovány stejně a zaměřují se na výukové a vzdělávací potřeby všech účastníků a také na instituce a organizace poskytující nebo podporující vzdělávání a přípravu v každém příslušném odvětví. Všechny akce zahrnují mobilitu, jazyky a nové technologie.

Comenius

Program zahrnuje předškolní a školní vzdělávání až po úroveň ukončení vyššího středního vzdělání a instituce a organizace nabízející toto vzdělávání.

Má dva zvláštní cíle:

V tomto kontextu program sleduje tyto operativní cíle:

Program Comenius může podporovat následující akce:

Akce pro mobilitu a partnerství představují nejméně 80 % rozpočtu programu Comenius.

Erasmus

Program Erasmus je zaměřen na formální vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a odbornou přípravu na vysokoškolské úrovni bez ohledu na délku příslušného studia nebo kvalifikace a včetně doktorského studia. Na rozdíl od předchozích programů odborné vzdělávání a odborná příprava na vysokoškolské úrovni nyní spadá pod program Erasmus, a ne pod program Leonardo da Vinci.

Má dva zvláštní cíle:

Proto program sleduje operativní cíle, které mají zlepšovat, posilovat a rozvíjet:

Program Erasmus může podporovat následující akce:

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je zaměřen na odborné vzdělávání a odbornou přípravu na jiné než vysokoškolské úrovni.

Toto jsou jeho zvláštní cíle:

Proto program sleduje operativní cíle, které mají rozvíjet a posilovat:

Program Leonardo da Vinci může podporovat následující akce:

Akce pro mobilitu a partnerství představují nejméně 60 % rozpočtu tohoto programu.

Grundtvig

Program Grundtvig je zaměřen na všechny formy dalšího vzdělávání.

Jeho cílem je:

Jeho operativní cíle jsou:

Program Grundtvig může podporovat následující akce:

Akce pro mobilitu a partnerství představují nejméně 55 % rozpočtu programu Grundtvig.

Průřezový program

Průřezový program je zaměřen zejména na činnosti, které sahají nad rámec odvětvových programů.

Skládá se z těchto čtyř hlavních činností v oblasti celoživotního učení:

Toto jsou jeho zvláštní cíle:

Toto jsou jeho operativní cíle:

Akce programu platí na hlavní činnosti průřezového programu. Například v rámci hlavní činnosti „spolupráce a inovace politik“ se akce mohou týkat zejména podpory pozorování a analýzy politik a systémů, jako je síť Eurydice, nebo průhlednosti v oblasti kvalifikací a schopností, informací a poradenství o mobilitě pro studijní účely a spolupráce v zajišťování jakosti, jako jsou Euroguidance a národní informační střediska pro akademické uznávání (NARIC), Ploteus nebo iniciativa Europass.

Program Jean Monnet:

Program Jean Monnet se zaměřuje na konkrétní problémy evropské integrace v akademickém světě a na podporu, kterou potřebují instituce a sdružení činné v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni.

Tento program obsahuje tři hlavní činnosti:

Toto jsou jeho zvláštní cíle:

Jeho operativní cíle jsou tedy podněcovat vysokou kvalitu, zvyšovat znalosti a povědomí o evropské integraci a také podporovat evropské instituce zabývající se otázkami evropské integrace a vysoce kvalitní evropské instituce a sdružení.

K akcím patří jednostranné a vnitrostátní projekty, jako jsou katedry Jean Monnet, centra excelence a výukové moduly, nebo podpora pro mladé výzkumné pracovníky a také mnohostranné projekty a sítě.

KONTEXT

Program celoživotního učení 2007–2013 zahrnuje všechny evropské programy v oblasti celoživotního učení. Vychází proto z předchozích programů pro období 2000–2006: Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning a akce Jean Monnet.

Jednotný podpůrný program Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je racionálnější, koherentnější a účinnější. Měl by tedy vést k větší interakci mezi různými oblastmi, lepší viditelnosti, zejména s ohledem na schopnost reagovat na vývoj v této oblasti, a k lepší spolupráci.

Měl by proto přispět k plnění cílů Lisabonské strategie, včetně environmentálního rozměru, a Evropské oblasti vysokoškolského vzdělávání (boloňský proces), zejména cíle v podobě zajistit, aby se vzdělávání a odborná příprava staly do roku 2010 měřítkem pro celý svět, a cíle zaměřovat se na studium cizích jazyků v souladu se závěry Evropské rady na zasedání v Barceloně v roce 2002. Patří také do rámce zvláštních budoucích cílů pro vzdělávací systémy v pracovním programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, akčním plánu pro dovednosti a mobilitu a akčním plánu na podporu studia jazyků a jazykové rozmanitosti.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1720/2006/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 327 ze dne 24. 11. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1357/2008/ES

31. 12. 2008–31. 12. 2013

Úř. věst. L 350 ze dne 30. 12. 2008

See also

Poslední aktualizace: 29.01.2009