Mládež v akci (2007–2013)

Program Mládež v akci na období 2007 až 2013 má za cíl rozvíjet a podporovat evropskou spolupráci v oblasti mládeže. Má podněcovat mladé lidi, zejména ty nejvíce znevýhodněné a zdravotně postižené, aby se zapojili do veřejného života, a podporovat jejich iniciativu, podnikavost a kreativitu. Proto program definuje obecné a zvláštní cíle, které se provádějí prostřednictvím pěti akcí.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program „Mládež v akci“ na období 2007 až 2013 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Program Mládež v akci na období 2007 až 2013 má navázat na spolupráci a činnost Evropské unie (EU) v rámci akčního programu Mládež (2000–2006) a programu na podporu subjektů činných v oblasti mládeže (2004–2006) a tuto spolupráci a činnost dále posílit. S ohledem na zapojení mladých lidí do společnosti jako aktivních občanů má program posílit jejich pocit sounáležitosti s Evropou. Cílem programu je také přispět ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě v širším smyslu a pomoci mladým lidem vytvořit si smysl pro solidaritu a vzájemné porozumění.

Cíle

Program má pět obecných cílů, které doplňují činnosti EU (odborná příprava, kultura, sport či zaměstnanost) a přispívají k rozvoji politik EU (kulturní rozmanitost, sociální soudržnost, udržitelný rozvoj a antidiskriminace). Každý z těchto obecných cílů je rozdělen do zvláštních cílů.

Obecný cíl podporovat aktivní občanství mladých lidí, který také zahrnuje podporu jejich evropského občanství, je tvořen deseti zvláštními cíli:

Obecný cíl rozvíjet solidaritu u mladých lidí podporuje toleranci, a tak posiluje sociální soudržnost. Je tvořen dvěma zvláštními cíli:

Obecný cíl podporovat vzájemné porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích zahrnuje tři zvláštní cíle:

Obecný cíl rozvíjet kvalitu systémů na podporu mládežnických aktivit a schopností organizací občanské společnosti v oblasti mládeže se zaměřuje na tyto oblasti:

Obecný cíl podporovat evropskou spolupráci v oblasti mládeže bere v potaz místní a regionální aspekty a je tvořen čtyřmi zvláštními cíli:

Akce

Pět akcí, které program obsahuje, sleduje provádění jeho obecných a zvláštních cílů. Tyto akce podporují menší projekty prosazující aktivní účast mladých lidí, přičemž zajišťují evropskou viditelnost a dopad projektů. Tyto projekty jsou místní, regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní, včetně propojení podobných projektů v různých zúčastněných zemích.

Akce „Mládež pro Evropu“ usiluje o posílení výměn mezi mladými lidmi s cílem podpořit jejich mobilitu a upevnit jejich vědomí, že jsou občany Evropy. Důraz je kladen na účast mladých lidí, ať se jedná o účast na projektech zaměřených na rozvoj povědomí o sociální a kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, nebo o posílení účasti v jazykové a mezikulturní oblasti. Tyto výměny jsou založeny na nadnárodních partnerstvích.

Tato akce má také mladé lidi povzbudit, aby přicházeli s vlastními projekty, a proto podporuje jejich iniciativu, podnikavost a kreativitu.

Do této akce spadají také projekty participativní demokracie na podporu občanství a vzájemného porozumění. Podporují zapojení mladých lidí na místní, regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni a také projekty a aktivity založené na mezinárodních partnerstvích pro výměnu nápadů, zkušeností a osvědčených postupů na evropské úrovni se zaměřením na projekty na místní a regionální úrovni.

Cílem akce „Evropská dobrovolná služba“ je posilovat účast mladých lidí na různých formách dobrovolné činnosti jak uvnitř EU, tak mimo ni s ohledem na rozvoj solidarity a podporu aktivního občanství a vzájemného porozumění mezi mladými lidmi.

Tato akce podporuje:

Akce pokrývá výdaje dobrovolníka, jeho pojištění, diety a cestovné, jakož i případně další příspěvky pro mladé lidi, kteří mají méně příležitostí.

Země EU a Komise zajišťují, aby byly dodržovány normy kvality, včetně rozměru neformálního vzdělávání (činnosti v zájmu přípravy mladých lidí na personální, mezikulturní a technické úrovni), partnerství a prevence rizik.

Akce „Mládež ve světě“ přispívá k rozvoji vzájemného porozumění mladých lidí a aktivní angažovanosti prostřednictvím přistupování ke světu s otevřenou myslí. Cílem této akce je podporovat projekty pořádané se zeměmi mimo EU, které s EU uzavřely dohody týkající se oblasti mládeže; jedná se například o výměny mladých lidí a osob a organizací, které se aktivně podílejí na práci s mládeží. Podporuje také iniciativy, které posilují vzájemné porozumění mezi mladými lidmi, jejich smysl pro solidaritu a toleranci, jakož i spolupráci v oblasti mládeže a občanské společnosti v těchto zemích.

Program odlišuje projekty organizované se sousedními zeměmi (partnerské země evropské sousedské politiky (EPS), Rusko a země západního Balkánu) od projektů pořádaných s jinými zeměmi mimo EU. Přednost má výměna názorů a osvědčených postupů, rozvoj partnerství a sítí a rozvoj občanské společnosti.

Akce „Systémy na podporu mládeže“ podporuje:

Akce „Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže“ se zaměřuje na organizaci strukturovaného dialogu mezi různými činiteli v oblasti mládeže, zejména mladými lidmi navzájem, osobami a organizacemi, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, a politickými činiteli. Může se jednat o tyto činnosti:

Provádění

Program je určen pro neziskové projekty pro mladé lidi, skupiny mladých lidí a osoby a organizace, které se aktivně podílejí na práci s mládeží. V zásadě program je zaměřen na mladé lidi ve věku od 15 do 28 let (za určitých okolností od 13 do 30 let věku).

Program je otevřený zemím EU, zemím Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), kandidátským zemím EU, zemím západního Balkánu, Švýcarsku (s výhradou uzavření dvoustranné dohody) a zemím mimo EU (nebo partnerským zemím), které s EU uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti mládeže. Program je rovněž otevřen spolupráci s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti mládeže, zejména s Radou Evropy.

Rozpočet programu na období 2007–2013 je 885 milionů EUR.

Komise a zúčastněné země provádějící program zajistí nezbytné struktury na evropské, vnitrostátní a případně regionální nebo místní úrovni. V tomto ohledu bude Komisi pomáhat řídicí výbor, který je složen ze zástupců zemí EU a kterému předsedá zástupce Komise. Většina prováděcích opatření musí být přijata v souladu s řídicím postupem. Pouze rozhodnutí ohledně udělování malých grantů, které nezahrnují citlivé rozhodování, nebudou přijata podle postupu projednávání ve výboru. Program je řízen hlavně decentralizovaným způsobem nezávislými vnitrostátními agenturami, které musí dodržovat pravidla řádného finančního řízení a podvolit se auditům a finančním kontrolám. Nicméně centralizované projekty řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Kromě toho Komise a zúčastněné země přijmou vhodná opatření, aby podpořily uznávání neformálního a informálního učení mladých lidí (doklady, osvědčení atd.) a zkušeností získaných prostřednictvím tohoto programu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1719/2006/ES

14. 12. 2006–31. 12. 2013

Úř. věst. L 327 ze dne 24. 11. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1349/2008/ES

25. 12. 2008–31. 12. 2013

Úř. věst. L 348 ze dne 24. 12. 2008

Postupné změny a opravy rozhodnutí č. 1719/2006/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. dubna 2011 – Průběžné hodnocení programu „Mládež v akci“ (KOM(2011) 220 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Rozhodnutí Rady 2011/82/EU ze dne 31. ledna 2011 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu „Mládež v akci“ a na akčním programu v oblasti celoživotního učení (2007 až 2013) (Úř. věst. L 32 ze dne 8.2.2011).

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o práci s mládeží (Úř. věst. C 327 ze dne 4.12.2010).

See also

Poslední aktualizace: 12.05.2011