Mobilita pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, mladé dobrovolníky, učitele a školitele

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení 2001/613/ES o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Toto doporučení, vydané po zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000, si klade za cíl podpořit volný pohyb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Vyzývá země Evropské unie (EU), aby podnikly nezbytné kroky k podpoře mobility studentů, učitelů a školitelů v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Toto doporučení vyzývá země EU, aby odstranily právní, administrativní, jazykové a kulturní překážky lidem, kteří:

v jiné zemi EU.

Mezi zdůrazněnými problémy, cíli a návrhy jsou:

Opatření, která se týkají zejména studentů a osob absolvujících odbornou přípravu

Opatření týkající se mladých dobrovolníků

Opatření, která se týkají učitelů a školitelů

Země EU jsou vybízeny, aby každé dva roky vydaly zprávu o činnostech prováděných v reakci na tato doporučení.

KONTEXT

Tato doporučení se původně týkala programů EU, jako je Socrates (vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborná příprava) a Mládež, které jsou nyní součástí programu Erasmus+, a doplňujících opatření, jež nyní spadají do strategie ET 2020, která se zaměřuje na spolupráci ve vzdělávání, odborné přípravě a celoživotním učení.

HLAVNÍ DOKUMENT

Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství (Úř. věst. L 215, 9.8.2001, s. 30–37)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Doporučení Rady ze dne 28. června 2011 – Mládež v pohybu – podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání (Úř. věst. C 199, 7.7.2011, s. 1–5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Mládež v pohybu – Iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni (KOM(2010) 477 v konečném znění, 15.9.2010)

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Úř. věst. C 155, 8.7.2009, s. 11–18)

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě dne 15. listopadu 2007 o zlepšování kvality vzdělávání učitelů (Úř. věst. C 300, 12.12.2007, s. 6–9)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass) (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 6–20)

Poslední aktualizace 19.12.2016