Rovnost žen a mužů na trhu práce

Cílem této směrnice je konsolidovat několik směrnic o rovnosti žen a mužů, a tím zjednodušit, modernizovat a zlepšit právní předpisy EU týkající se rovného zacházení se ženami a muži v oblasti zaměstnání.

PŘEHLED

Rovnost mezi muži a ženami je základní zásadou práva EU, která se vztahuje na všechny oblasti společenského života, včetně světa zaměstnání a práce.

Rovnost v zaměstnání a pracovní podmínky

Tato směrnice zakazuje přímou* nebo nepřímou diskriminaci* žen a mužů, pokud jde o podmínky:

Navíc článek 157 Smlouvy o fungování EU zakazuje diskriminaci na základě pohlaví při odměňování za stejnou nebo rovnocennou práci. Tato zásada se vztahuje také na systémy profesní klasifikace používané pro stanovení odměn.

Rozdíl v zacházení se ženami a muži však může být zdůvodněn povahou dotčených profesních činností, pokud jsou přijatá opatření legitimní a přiměřená.

Země EU musí povzbuzovat zaměstnavatele a poskytovatele odborného vzdělání, aby potlačovali diskriminaci (přímou i nepřímou) na základě pohlaví, zejména obtěžování* a sexuální obtěžování*.

Rovnost v oblasti sociální ochrany

Ženy a muži mají právo na rovné zacházení v rámci systémů sociálního zabezpečení pracovníků, zejména pokud jde o:

Tato zásada se vztahuje na pracující, včetně:

Mateřská dovolená, otcovská dovolená a dovolená v případě osvojení dítěte

Při návratu z mateřské dovolené, otcovské dovolené nebo dovolené v případě osvojení mají pracovníci nárok:

Ochrana práv

Země EU musí stanovit opravné prostředky pro pracovníky, kteří se stali oběťmi diskriminace, jako jsou dohodovací řízení a soudní řízení. Také přijmou nezbytná opatření na ochranu pracovníků a jejich zástupců před veškerým nepříznivým zacházením v reakci na stížnost podanou na úrovni podniku nebo v reakci na soudní žalobu.

A konečně stanoví sankční režimy a opatření pro zajištění náhrady nebo vyrovnání přiměřeného utrpěné škodě.

V případě soudního řízení je důkazní břemeno na straně žalované z diskriminace, která musí prokázat, že neporušila zásadu rovného zacházení.

Podpora rovného zacházení

Země EU určí subjekty pověřené podporou, rozborem, sledováním a prosazováním rovného zacházení, aby zajistily dodržování právních předpisů a poskytly nezávislou pomoc obětem diskriminace.

Podniky také musí podporovat zásadu rovnosti pohlaví a posilovat roli sociálních partnerů a nevládních organizací.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Přímá diskriminace: situace, kdy se s jednou osobou zachází z důvodů jejího pohlaví méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.

* Nepřímá diskriminace: situace, kdy v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže takové ustanovení, kritérium nebo praxe jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné.

* Obtěžování: situace, kdy dojde k nežádoucímu chování v souvislosti s pohlavím osoby, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti dotyčné osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

* Sexuální obtěžování: situace, při které dojde k jakékoli formě nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby, a zejména vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23–36)

Poslední aktualizace 29.10.2015