Ochrana těhotných zaměstnankyň a matek krátce po porodu

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví základní práva všech žen před otěhotněním a po porodu v Evropské unii (EU). Je jednou z několika „dceřiných směrnic“ přijatých na základě rámcové směrnice 89/391/EHS o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je chránit zdraví a bezpečnost žen na pracovišti, které jsou těhotné* nebo krátce po porodu*, a kojících žen*.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU mají zaměstnavatele a zaměstnankyně informovat o obecných zásadách Evropské komise týkajících se rizik, která pro zdraví a bezpečnost představují nebezpečné látky a průmyslové procesy.

Pokud jsou rizika identifikována, zaměstnavatelé musí přijmout opatření na ochranu příslušných zaměstnankyň, například převést je na jiné pracovní místo nebo jim přiznat volno.

V případě přiznání volna jim musí zaměstnavatel zaručit zaměstnanecká práva a vyplacení odpovídající dávky na vyrovnání ztráty příjmu.

Těhotné zaměstnankyně nejsou povinny vykonávat noční práci, pokud předloží lékařské potvrzení.

Těhotné zaměstnankyně mohou bez ztráty odměny během pracovní doby podstoupit prenatální lékařská vyšetření.

Směrnice zajišťuje 14 týdnů mateřské dovolené, přičemž dva týdny musí proběhnout před porodem.

Zaměstnankyně nesmí kvůli těhotenství nebo mateřské dovolené dostat výpověď z práce.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 24. listopadu 1992.

KONTEXT

Směrnice 92/85/EHS - těhotné zaměstnankyně uveřejněná na internetových stránkách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

KLÍČOVÉ POJMY

* Těhotná zaměstnankyně: žena, která uvědomí svého zaměstnavatele o svém stavu v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi.

* Zaměstnankyně krátce po porodu: žena krátce po porodu ve smyslu vnitrostátních právních předpisů a/nebo zvyklostí, která uvědomí svého zaměstnavatele o svém stavu v souladu s uvedenými právními předpisy a/nebo zvyklostmi.

* Kojící zaměstnankyně: kojící žena ve smyslu vnitrostátních právních předpisů a/nebo zvyklostí, která uvědomí svého zaměstnavatele o svém stavu v souladu s uvedenými právními předpisy a/nebo zvyklostmi.

AKT

Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

ODKAZY

Akt

Datum vstupu v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 92/85/EHS

24. 11. 1992

19. 10. 1994

Úř. věst. L 348, 28. 11. 1992, s. 1-7

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. L 165, 27. 6. 2007, s. 21-24

Směrnice 2014/27/EU

25. 3. 2014

1. 6. 2015

Úř. věst. L 65, 5. 3. 2014, s. 1-7.

Poslední aktualizace 14.10.2015