Pracovní poměr na dobu určitou

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 99/70/ES – rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi odborovými organizacemi UNICE, CEEP a EKOS

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Zahrnuje pouze pracovní podmínky zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou; zákonné systémy sociálního zabezpečení jsou výsadním právem zemí EU.

Týká se pracovníků v pracovním poměru na dobu určitou (včetně sezónních pracovníků) s výjimkou pracovníků daných agenturou práce k dispozici podniku, který je využívá. Tyto strany však hodlají přijmout podobnou dohodu, která bude zahrnovat dočasný pracovní poměr.

Kromě toho země EU mohou stanovit, že se tato dohoda nevztahuje na:

Zásada zákazu diskriminace

Dohoda zaměstnavatelům zakazuje zacházet s pracovníky v pracovním poměru na dobu určitou méně příznivě než se zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou pouze z toho důvodu, že mají pracovní smlouvu na dobu určitou, pokud odlišné zacházení nelze ospravedlnit objektivními důvody.

Cílem dohody je zlepšit kvalitu pracovních poměrů na dobu určitou uplatňováním zásady zákazu diskriminace a zabráněním zneužití vyplývajícího z použití po sobě jdoucích pracovních smluv nebo pracovních poměrů na dobu určitou.

Zabránění zneužití pracovního poměru na dobu určitou

K zabránění zneužití vyplývajícího z použití po sobě jdoucích pracovních smluv nebo pracovních poměrů musí země EU po konzultaci se sociálními partnery zavést minimálně jedno z následujících opatření (s přihlédnutím k potřebám specifických odvětví nebo kategorií zaměstnanců):

Možnosti vzdělávání

Pokud je to možné, usnadní zaměstnavatelé zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou přístup k vhodným možnostem vzdělávání za účelem zlepšení jejich odborné způsobilosti, rozvoje jejich kariéry a profesní mobility.

Subjekty zastupující zaměstnance

Na zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou je třeba brát ohled při stanovení dolní hranice, nad kterou mohou být zřizovány subjekty zastupující zaměstnance.

Sankce za porušení ze strany zaměstnavatelů

Země EU musí stanovit sankce, které se uplatní při porušení vnitrostátních prováděcích předpisů.

Pracovní poměr na dobu určitou a MSP

Pokud jde o uplatňování směrnice na malé a střední podniky (MSP), zvláštní pozornost byla věnována tomu, aby se nevytvářely administrativní, finanční ani právní překážky, které by bránily rozvoji těchto podniků. Podle Evropské komise se některá ustanovení dohody odkazují v souvislosti s jejich prováděním na vnitrostátní zákony, kolektivní dohody nebo zvyklosti anebo sociální partnery, čímž umožňují brát v úvahu zvláštní potřeby MSP.

Uplatňování

Země EU měly uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 10. července 2001 nebo měly zajistit, aby nejpozději k tomuto datu sociální partneři zavedli nezbytná opatření. Zemím EU mohl být poskytnut další nejvýše jeden rok s přihlédnutím ke zvláštním obtížím nebo k provádění prostřednictvím kolektivní smlouvy. O těchto okolnostech měla být neprodleně uvědomena Komise.

Provádění této směrnice nemůže ospravedlnit snížení obecné úrovně ochrany poskytované zaměstnancům v oblasti působnosti této směrnice. Země EU však mohou zavést příznivější pravidla, než jsou ta, která jsou stanovena ve směrnici.

Zprávy

Dvě zprávy Komise o provádění předkládají vnitrostátní prováděcí předpisy směrnice (viz část Související dokumenty níže).

Tyto zprávy jsou doplněny dvěma studiemi (Zpráva o provádění směrnice 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko) (březen 2007) a zprávami (přehlednými shrnutími) o provádění směrnice 1999/70/ES v Bulharsku a v Rumunsku (2009).

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 10. července 1999. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 10. července 2001.

KONTEXT

Pracovní smlouvy na dobu určitou byly předmětem návrhu Komise na směrnici Rady. Stanovisko k návrhu vydal Evropský parlament dne 24. října 1990 (Úřední věstník C 295, 26.11.1990).

Vzhledem k tomu, že nedošlo k přijetí dohody v Radě, se Komise rozhodla konzultovat sociální partnery na základě článku 3 Dohody o sociální politice. Během první konzultace sociální partneři zdůraznili nutnost bojovat proti diskriminaci pracovníků dotčených novými, pružnými formami práce.

Na konci druhého kola konzultací se sociální partneři rozhodli zahájit jednání v této oblasti.

Dne 19. června 1996 organizace UNICE (nyní BusinessEurope), CEEP a EKOS zároveň uzavřely rámcovou dohodu o pracovních poměrech na dobu určitou prováděnou směrnicí 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997. V preambuli k této dohodě smluvní strany oznámily svůj úmysl zvážit potřebu podobných dohod o dalších formách pružné práce. Dne 18. března 1999 uzavřely rámcovou dohodu o pracovních poměrech na dobu určitou, která je prováděna touto směrnicí.

Komise považovala za nutné vytvořit vyvážený a pružný rámec slučitelný s neustále se zvyšujícím počtem pracovních smluv na dobu určitou a zároveň zabránit jejich zneužívání.

Dne 6. května 1999 přijal Parlament usnesení o návrhu Komise, ve kterém vyzval Radu, aby schválila rámcovou dohodu o pracovních poměrech na dobu určitou [nebyla zveřejněna v Úředním věstníku]. Parlament nicméně s politováním konstatoval, že se dohoda vztahuje pouze na po sobě jdoucí pracovní poměry, že pravidla, která měla zabránit zneužívání vyplývajícího z po sobě jdoucích pracovních smluv, neobsahují kvalitativní ani kvantitativní povinnosti a že není učiněno žádné opatření k tomu, aby tito pracovníci měli přednostní přístupu k vytvořeným pracovním místům nebo k odpovídajícímu odbornému vzdělávání.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43–48)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 14, 20.01.1998, s. 9–14)

Postupné změny směrnice 97/81/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Pracovní dokument útvarů Komise – Vnitrostátní prováděcí předpisy směrnice 1999/70/ES (EU-15) (SEK(2006) 1074 v konečném znění, 11.8.2006)

Pracovní dokument útvarů Komise – Vnitrostátní prováděcí předpisy směrnice 1999/70/ES (EU-10) (SEK(2008) 2485 v konečném znění, 17.9.2008)

Poslední aktualizace 04.12.2016