Koordinace systémů sociálního zabezpečení

SHRNUTÍ DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 883/2004 – o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení zavádí pravidla na ochranu práv občanů na sociální zabezpečení při pohybu po EU (jakož i Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku).

Uznává, že země EU rozhodují o takových aspektech, jako jsou příjemci jejich systémů sociálního zabezpečení, výše příspěvků a podmínky způsobilosti.

Toto nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení nenahrazuje vnitrostátní systémy jednotným evropským systémem.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na všechny tradiční oblasti sociálního pojištění, zejména:

dávky v nemoci,

dávky v mateřství a otcovské dávky,

dávky ve stáří,

předdůchodové dávky a dávky v invaliditě,

pozůstalostní dávky a pohřebné,

dávky v nezaměstnanosti,

rodinné dávky,

dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Příjemci dávek mají zaručeno, že jim dávky budou vyplaceny, že se jim dostane zdravotní péče a že budou pobírat rodinné dávky, i když se přestěhují do jiné země EU.

Příjemci

Všichni občané EU (a jejich rodiny), na něž se vztahují právní předpisy o sociálním zabezpečení některé ze zemí EU, mohou využít těchto pravidel pro koordinaci. Vztahují se na osoby zaměstnané i samostatně výdělečné činné, úředníky, studenty a důchodce, ale také na osoby nezaměstnané a osoby, které dosud nepracovaly nebo již nepracují.

Předpisy se také vztahují na státní příslušníky třetích zemí a členy jejich rodin, kteří legálně pobývají na území EU.

Základní principy

Příjemci:

spadají do působnosti právních předpisů v jedné zemi a v této zemi platí pojistné. Organizace správy sociálního zabezpečení rozhodují o jejich právní příslušnosti (zásada jediného platného právního řádu),

mají stejná práva a povinnosti jako státní příslušníci země, jejíž zákony se na ně vztahují (zásada rovného zacházení a nepřípustnosti diskriminace),

mají zaručeno, že předchozí doby pojištění a doby, kdy pracovali nebo pobývali v jiných zemích, budou zohledněny při výpočtu jejich dávek (zásada sčítání získaných dob pojištění),

mohou, pokud jsou jim v některé zemi přiznány peněžité dávky, a oni v této zemi nežijí, vybírat tyto dávky (zásada možnosti vývozu dávek ve všech zemích EU, kde příjemce nebo jeho rodinní příslušníci pobývají).

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)

EHIC (který je bezplatný) umožňuje lidem, kteří pobývají v jiné zemi EU, než kde mají bydliště, a to včetně prázdninových a dovolenkových pobytů, přístup k lékařské péči za stejných podmínek a za stejnou cenu, jaká se vztahuje na osoby pojištěné v dané zemi. Náklady pak zaplatí nebo proplatí systém sociálního zabezpečení v jejich zemi původu. Evropský průkaz zdravotního pojištění vydávají zdravotní pojišťovny v zemi pojištěnce.

Nástroje koordinace systémů sociálního zabezpečení

Instituce musí odpovědět na všechny žádosti v rozumné lhůtě a musí sdělit veškeré informace osobám, které se chtějí domoci svých práv daných tímto nařízením. Nařízení zavádí pravidla, která zajistí úzkou spolupráci a vzájemnou pomoc institucí zemí EU pro blaho jejích občanů.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Ačkoli bylo toto nařízení přijato již v roce 2001, stalo se účinným (v souladu s článkem 91) až 1. května 2010. To bylo datum, kdy nabyl účinnosti akt stanovující postup pro jeho provádění (nařízení (ES) č. 987/2009) (viz článek 97 prováděcího nařízení).

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o koordinaci sociálního zabezpečení.

AKT

Nařízení (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. Věst. L 200, 7.6.2004, s. 1–49)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. Věst. L 284, 30.10.2009, s. 1–42)

Poslední aktualizace 16.12.2015