Zvýšení prosazování právních předpisů EU o vysílání pracovníků

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Směrnice 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Směrnice (EU) 2020/1057, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012

CO JE CÍLEM SMĚRNIC?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice 96/71/ES

Směrnice 2014/67/EU

Lepší zamezování, sledování a trestání zneužití příslušných právních předpisů

Vylepšené zpřístupňování informací

Zvýšená správní spolupráce

Pozměňující směrnice (EU) 2018/957

Pozměňující směrnice (EU) 2018/957 zavádí několik nových pravidel:

Směrnice (EU) 2020/1057

Mezi změny zavedené směrnicí (EU) 2020/1057 patří:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Schránkové společnosti: společnosti, jež byly zřízeny, aby mohly těžit z legislativních mezer, aniž by samy poskytovaly nějaké služby klientům, ale spíše sloužily jako zástěrka pro služby poskytované jejich vlastníky Evropská komise v COM(2013) 122 final).

HLAVNÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1–6)

Postupné změny směrnice 96/71/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11–31)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 (Úř. věst. L 249, 31.7.2020, s. 49–65)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (Úř. věst. L 249, 31.7.2020, s. 17–32)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1–11)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35–44)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 13.10.2020