Mediální gramotnost v digitálním prostředí

Mediální gramotnost představuje pro Evropskou komisi značnou výzvu, protože evropským občanům poskytuje nástroje pro lepší pochopení digitálního prostředí, které v evropské společnosti začíná převládat.

AKT

Doporučení Komise 2009/625/ES ze dne 20. srpna 2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního průmyslu a průmyslu obsahu a otevřenou znalostní společnost

PŘEHLED

Smyslem tohoto doporučení je zvýšení mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro dosažení konkurenceschopnější znalostní ekonomiky a zároveň přispění k otevřenější informační společnosti.

Definice

Mediální gramotnost je definována jako schopnost získávat přístup k médiím a chápat a kriticky vyhodnocovat různé aspekty médií a mediálních obsahů. Mediální gramotnost také zahrnuje schopnost vytvářet sdělení v různých kontextech.

Překážky

Stále existuje mnoho překážek, které brání rozvoji v oblasti mediální gramotnosti na evropské úrovni. Členské státy stále nemají v této oblasti společnou vizi. Kromě toho kvůli nedostatečné viditelnosti vnitrostátních, regionálních a místních iniciativ v této oblasti je obtížnější podporovat evropské sítě. V důsledku toho není žádná koordinace zúčastněných stran.

Výzvy

Mediální gramotnost by evropským občanům měla pomoci lépe chápat a analyzovat mediální zprávy a obsah, se kterými se setkávají, a získat dovednosti, které jim umožní naplňovat úlohu, kterou jako občané mají.

Může také přispět k ochraně plurality a nezávislosti médií. Mediální gramotnost umožňuje vyjadřování různorodých stanovisek z různých sociálních skupin a podporuje rozvoj hodnot, jako je tolerance a dialog.

Mediální gramotnost také hraje důležitou úlohu při zvyšování povědomí o evropském audiovizuálním dědictví a kulturní identitě. Pomáhá zvyšovat znalosti v oblasti nejnovějších evropských kulturních děl a zájem o ně.

Vzhledem k těmto výzvám Evropská komise navrhuje podporovat výzkumné projekty v oblasti mediální gramotnosti v rámci stávajících programů.

Doporučená akce

Členské státy jsou vyzvány, aby rozvíjely a realizovaly iniciativy v oblasti společné regulace, které by vedly k přijetí kodexů chování v souvislosti s evropskými médii.

Je důležité podporovat a financovat výzkum, studie a projekty zabývající se různými aspekty a rozměry mediální gramotnosti v digitálním prostředí.

Členské státy jsou také vybízeny, aby na konferencích a jiných veřejných akcích zahájily diskusi o začlenění mediální gramotnosti do osnov povinného vzdělání a mediální gramotnost zařadily mezi klíčové schopnosti pro celoživotní učení.

Členské státy by také měly provádět vnitrostátní kampaně pro zvýšení povědomí veřejnosti o kulturním dědictví a také školení pro zvýšení povědomí o rizicích, která jsou spojena se zpracováním osobních údajů pomocí informačních a komunikačních sítí.

Mediální průmysl je také vyzván k tomu, aby navrhl nástroje pro zlepšení úrovně mediální gramotnosti, například:

Kontext

Sdělení Komise z prosince 2007 o „o evropském přístupu k mediální gramotnosti v digitálním prostředí“ zdůraznilo význam mediální gramotnosti ve vztahu k obchodním sdělením, audiovizuálním dílům a digitálnímu obsahu. Lepší úroveň mediální gramotnosti by přispěla k naplnění cílů, které si Evropská unie pro sebe stanovila v Lisabonu a v kontextu iniciativy i2010.

Poslední aktualizace: 28.11.2009