Úloha výborů v prováděcích pravomocích Evropské komise

Před přijetím přijímacích aktů musí Evropská komise konzultovat výbor složený ze zástupců každé země EU ohledně předkládaného návrhu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

PŘEHLED

Před přijetím přijímacích aktů musí Evropská komise konzultovat výbor složený ze zástupců každé země EU ohledně předkládaného návrhu.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví pravidla pro způsob, jakým země EU kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (článek 291 Smlouvy o fungování Evropské unie - SFEU). Tato kontrola probíhá prostřednictvím „projednávání ve výborech“, jak se říká v žargonu EU, což znamená, že Komise musí každý návrh prováděcího aktu předložit výborům, které jsou složené ze zástupců zemí EU a kterým předsedá Komise.

Podle poslední zprávy Komise o vývoji systému projednávání ve výborech existuje přibližně 300 výborů, které pokrývají prakticky všechny pravomoci EU (zejména zemědělství, životní prostředí, dopravu, zdraví a spotřebitelé atd.). V roce 2013 Komise přijala více než 1 700 prováděcích aktů.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení stanoví dva postupy pro kontrolu Komise při výkonu prováděcích pravomocí (udělené zákonodárcem):

Přezkumný postup: tento postup se používá hlavně pro: (i) opatření s obecnou působností a (ii) opatření v určitých oblastech politik (například v oblasti zemědělství, rybolovu, životního prostředí, zdraví, obchodu a zdanění).

Prováděcí akty Komise musí získat podporu kvalifikované většiny (vyvážený systém hlasování, při němž musí 16 z 28 zemí EU (1) hlasovat pro a tyto hlasy musí představovat nejméně 65 % obyvatel EU) výboru. Pokud výbor vydá nesouhlasné stanovisko, může Komise návrh aktu předložit odvolacímu výboru, který rozhodne, zda má pokračovat přezkoumání opatření nebo zda se má text pozměnit. Pokud výsledkem jednání výboru není „žádné stanovisko“, může Komise za určitých podmínek návrh aktu přijmout.

Poradní postup: tento postup se obvykle používá pro všechna ostatní prováděcí opatření (jako jsou například jednotliva opatření v oblasti kultury). Komise musí co nejvíce přihlédnout ke stanovisku výboru, které se přijímá prostou většinou (většinou hlasujících).

Kontrolní pravomoci Evropského parlamentu a Rady: když je základní legislativní akt přijat podle řádného legislativního postupu (nejběžnější rozhodovací postup pro většinu oblastí politik, v němž má Evropský parlament a Rada stejnou váhu), může Evropský parlament nebo Rada kdykoli informovat Komisi, že podle jejich názoru navrhovaný prováděcí akt přesahuje pravomoci svěřené Komisi. V takových případech Komise musí navrhovaný akt přezkoumat a rozhodnout, zda jej chce ponechat beze změn, pozměnit či vzít zpět.

OD KDY TO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 1. března 2011.

KONTEXT

Článek 291 Smlouvy o fungování Evropské unie umožňuje Komisi přijmout prováděcí opatření pro zákonný akt, když jsou nutné jednotné prováděcí podmínky. Základní zákonný akt musí výslovně svěřit Komisi pravomoc přijímat prováděcí akty.

Viz také internetové stránky Evropské komise o postupu projednávání ve výborech.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 182/2011

1. 3. 2011

-

Úř. věst. L 55, 28. 2. 2011, s. 13-20

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise o činnosti výborů v roce 2013 (COM(2014) 572 final ze dne 16. 9. 2014).

Poslední aktualizace 20.01.2015(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).