Atypické akty

Atypické akty představují jednu kategorii aktů, které přijímají evropské orgány. Mohou se vztahovat k vnitřní organizaci Evropské unie (EU) nebo mít obecnější platnost v konkrétních oblastech politiky.

PŘEHLED

ÚVOD

Atypické akty jsou akty přijímané orgány EU. Tyto akty nesou označení „atypické“, protože nespadají do kategorie právních aktů, jak ji uvádí Smlouva o fungování EU (články 288, 289, 290, 291 a 292).

Atypických aktů je proto celá řada. Na některé je pamatováno v jiných článcích zakládacích smluv EU, další se vyvinuly v institucionální praxi.

Atypické akty se liší svou působností, která je obecně politická. Některé sice mohou mít závaznou platnost, ale ta je omezená na institucionální rámec EU.

ATYPICKÉ AKTY UVEDENÉ V ZAKLÁDACÍCH SMLOUVÁCH

Atypické akty tvoří jednací řád orgánů EU. Zakládací smlouvy totiž stanoví, že každý orgán EU přijímá svůj vlastní jednací řád.

Jednací řád upravuje organizaci, fungování a vnitřní procesní pravidla orgánů EU. Má závazný účinek jen pro dotčený orgán.

Mimoto zakládací smlouvy předpokládají další typy aktů přijatých v rámci politického dialogu mezi orgány EU. Základním cílem těchto aktů je usnadnit práci a spolupráci mezi jednotlivými orgány. Například v rámci postupu přijímání mezinárodních dohod může Rada předložit Evropské komisi vyjednávací pokyny, kterými se pak Komise při vyjednávání dohod řídí.

Orgány mohou zajít ještě dál a organizovat vzájemnou spolupráci prostřednictvím interinstitucionálních dohod. Dohody tohoto typu se také řadí mezi atypické akty. Mohou mít závazný účinek, ale jenom pro ty orgány, které dohodu podepsaly.

ATYPICKÉ AKTY NEUVEDENÉ V ZAKLÁDACÍCH SMLOUVÁCH

Každý orgán EU si v rámci vlastní činnosti vyvinul řadu nástrojů.

Například Evropský parlament vyjadřuje některé své politické postoje na mezinárodní úrovni prostřednictvím usnesení nebo prohlášení. Stejně tak Rada na konci svých zasedání pravidelně přijímá závěry, usnesení nebo zásady. Tyto akty v podstatě vyjadřují názor orgánů na určité evropské nebo mezinárodní problematiky. Mají obecnou oblast působnosti, ale nemají závazný účinek.

Komise také přijímá různé vlastní atypické akty. Jedná se o sdělení, která většinou představují nové politické programy. Komise mimoto přijímá zelené knihy, jejichž cílem je zahájit veřejné konzultace o určitých evropských otázkách. Takto sbírá informace, které potřebuje k vypracování legislativního návrhu. Podle výsledků zelených knih Komise někdy přijímá bílé knihy, které představují podrobné návrhy evropských aktivit.

Poslední aktualizace 10.11.2015