Lisabonská smlouva

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

CO JE CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

KLÍČOVÉ BODY

Institucionální změny

Evropský parlament

Evropská rada

Skládá se z hlav států nebo vlád a to dává EU větší kontinuitu a soudržnost. Je formálně uznávána jako orgán EU, který vytyčuje obecné politické směry a priority EU.

Volí většinou hlasů předsedu s třicetiměsíčním mandátem, který lze jednou obnovit a který nahrazuje předchozí roli střídání po šesti měsících.

Rada

Uplatňuje nová pravidla pro většinové hlasování při schvalování právních předpisů. Pro zajištění většiny je vyžadováno nejméně 55 % zemí EU zastupujících alespoň 65 % obyvatelstva EU. Pro zablokování návrhu musí být proti alespoň čtyři země.

Při diskusi a hlasování o návrzích právních předpisů se schází na veřejném zasedání.

Evropská komise

Předseda Evropské komise je:

Soudní dvůr Evropské unie

Jeho jurisdikce je rozšířena na všechny oblasti politiky EU kromě společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

Evropská centrální banka (ECB)

ECB je nyní formálně uznávána jako orgán EU, jelikož je uvedena v článku 13 Smlouvy o Evropské unii (SEU).

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Smlouva:

Další změny

Politiky EU

Struktura předchozího pilíře je nahrazena novým rozdělením pravomocí:

Posilování demokracie

Smlouva:

Odchod z EU

Smlouva poprvé stanoví formální postup, pokud některá země EU chce z EU vystoupit (článek 50 SEU – viz shrnutí Jednání se Spojeným královstvím (1) o článku 50).

ODKDY TATO SMLOUVA PLATÍ?

Smlouva byla podepsána 13. prosince 2007 a vstoupila v platnost 1. prosince 2009.

KONTEXT

Lisabonská smlouva je z velké části inspirována Smlouvou o Ústavě pro Evropu. Ústava měla nahradit zakládající smlouvy EU jedním jediným zněním. Byla podepsána 29. října 2004 v Římě. Aby mohla vstoupit v platnost, muselo ji ratifikovat všech (tehdejších) 27 zemí EU (17 ji ratifikovalo). Byla však zamítnuta ve vnitrostátních referendech ve Francii a v Nizozemsku v roce 2005.

Lisabonská smlouva naopak tyto smlouvy mění stejně jako kdysi Amsterodamská smlouva a Niceská smlouva. Vytváří většinu institucionálních reforem a reforem politik, které předpokládala ústavní smlouva.

KLÍČOVÉ POJMY

Demokratická rovnost: EU musí dodržovat zásadu rovnosti svých občanů, kterým se dostává od jejích orgánů, institucí a jiných subjektů stejné pozornosti (článek 9 SEU).
Zastupitelská demokracie: Občany EU přímo zastupuje na úrovni EU Evropský parlament.
Participativní demokracie: Občané EU mají právo podílet se na rozhodování EU a jednat s orgány EU například formou dialogu prostřednictvím organizací občanské společnosti, jejímiž jsou členy.

HLAVNÍ DOKUMENT

Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007 (Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 1–271)

Poslední aktualizace 15.12.2017



(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).