Flexibilita při rozhodování EU: překlenovací ustanovení, mechanismus záchranné brzdy a urychlovací doložka

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 48 Smlouvy o Evropské unii

ÚVOD

Lisabonská smlouva rozšířila řádný legislativní postup a hlasování kvalifikovanou většinou na velký počet oblastí politik. Cílem je podpořit integraci EU a zefektivnit rozhodování: V řádném legislativním postupu země EU nedisponují právem veta a možnosti nalezení shody jsou četnější.

V některých oblastech politik však země EU nejsou vždy ochotny vzdát se svých pravomocí postavit se proti přijímaným rozhodnutím. Tyto oblasti jsou považovány za „citlivější“, vnitrostátní suverenita v nich má větší váhu a patří sem například zahraniční politika, oblast přistěhovalectví a soudnictví. V těchto oblastech se nejčastěji zachovává zvláštní legislativní postup nebo jednomyslné hlasování.

Lisabonská smlouva zavádí několik typů institucionálních ustanovení, která nabízejí různé institucionální mechanismy sledují společný cíl: Usnadnit integraci EU v „citlivých“ oblastech, pokud si to země EU přejí.

Lisabonská smlouva tedy zavádí tři typy ustanovení:

PŘEKLENOVACÍ USTANOVENÍ

Překlenovací ustanovení umožňují odklonit se od legislativního postupu předpokládaného ve smlouvách. Konkrétně za jistých podmínek umožňují:

Aktivace překlenovacího ustanovení vždy závisí na jednomyslně přijatém rozhodnutí Rady nebo Evropské rady. To znamená, že s ní v každém případě musí souhlasit všechny země EU.

Článek 48 smlouvy o EU dále zavádí obecné překlenovací ustanovení použitelné na všechny evropské politiky (viz shrnutí o „změnách smluv“). Navíc existuje dalších šest překlenovacích ustanovení typických pro některé evropské politiky, která představují určité procesní zvláštnosti (viz stránka „legislativní postupy“).

MECHANISMUS ZÁCHRANNÉ BRZDY

Mechanismus záchranné brzdy se týká tří oblastí:

Mechanismus záchranné brzdy byl vytvořen proto, aby v těchto třech oblastech politik umožnil použití řádného legislativního postupu. Řádný legislativní postup je tedy mírněn mechanismem záchranné brzdy: země EU se může odvolat k Evropské radě, pokud usoudí, že základní zásady jeho systému sociálního zabezpečení nebo systému trestního soudnictví jsou přijímaným legislativním návrhem ohroženy. V takovém případě je postup pozastaven a Evropská rada může:

Přínos záchranné brzdy spočívá nejen v mechanismu, který nabízí, ale také ve skutečnosti, že umožňuje rozšíření řádného legislativního postupu na dotčené politiky. Zavedení tohoto mechanismu do rozhodovacího postupu totiž umožnilo přesvědčit váhající země EU, aby aplikovaly řádný legislativní postup na ty politiky, kde se až dosud používalo pravidlo jednomyslného hlasování.

URYCHLOVACÍ DOLOŽKA

Urychlovací doložka „urychluje“ integraci mezi některými zeměmi EU, protože v určitých oblastech usnadňuje zavedení posílené spolupráce.

Tato doložka totiž umožňuje odchýlit se od postupu navázání posílené spolupráce. Díky tomuto ustanovení se posílená spolupráce považuje za schválenou, pokud se jí účastní alespoň devět zemí EU. Rada, Parlament a Komise jsou potom jednoduše informovány o vůli zúčastněných zemí posílenou spolupráci uskutečnit.

Tato ustanovení se týkají čtyř oblastí:

Stojí za povšimnutí, že urychlovací doložka týkající se spolupráce a přestupků v trestních věcech vychází přímo z aktivace ustanovení o záchranné brzdě, které pro tyto dvě oblasti existuje. Pokud k tomu dojde a legislativní postup byl zablokován, mohou se státy, které si to přejí, uchýlit k urychlovacímu ustanovení. To jim umožní pokračovat a ukončit legislativní postup mezi sebou, v rámci posílené spolupráce.

HLAVNÍ AKTY

Článek 48 Smlouvy o Evropské unii

Poslední aktualizace 25.07.2016