Evropský parlament

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 14 Smlouvy o Evropské unii (SEU)

Články 223–234 Smlouvy o fungování EU (SFEU) – úloha, složení a fungování Evropského parlamentu

CO JE CÍLEM TĚCHTO ČLÁNKŮ?

Stanoví úlohu, pravomoci, složení, mandát a volební postup Evropského parlamentu (dále jen „Parlament“).

KLÍČOVÉ BODY

Parlament je orgán Evropské unie, který je přímo volen občany EU a slouží jejich zájmům. Zastupuje tedy více než 500 milionů občanů EU a v tomto smyslu ztělesňuje demokratickou moc. Sídlí ve Štrasburku (Francie). Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni v přímých volbách (od roku 1979) na období pěti let ve svobodném a tajném hlasování a pro každou zemi EU je stanoven určitý daný počet poslanců. Parlament v dnešní podobě je ve skutečnosti výsledkem spojení tří bývalých shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) (Smlouva o jednotných orgánech z roku 1965).

Pravomoci

Pravomoci Parlamentu se vyvíjely prostřednictvím postupných revizí evropských smluv. K pravomocem patří:

Pravomoci

Tvorba právních předpisů

Rozpočet

Parlament má rovnocenné postavení s Radou během celého procesu přijímání ročního rozpočtu EU. Rozpočtový proces sestává z jednoho čtení v Parlamentu a jednoho čtení v Radě, jinak se svolá dohodovací výbor s cílem dosáhnout dohody ohledně společného návrhu (článek 314 SFEU).

Dohled nad výkonnou mocí

Parlament může podnikat, pokud jde o Komisi, která představuje výkonnou moc v EU, řadu kontrolních kroků:

Revize smluv

Složení

Rozdělení křesel mezi země EU zohledňuje řadu faktorů:

Evropská rada přijme z podnětu Evropského parlamentu a po obdržení jeho souhlasu jednomyslně rozhodnutí, kterým stanoví složení Parlamentu (čl. 14 odst. 2 SEU). Smlouvy EU stanoví základní pravidla ohledně složení Parlamentu:

PŘEHLED

Smlouva

Články

Předmět

Smlouva o Evropské unii (SEU)

14

Úloha a složení Parlamentu

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Fungování Evropského parlamentu

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii – Hlava III – Ustanovení o orgánech – článek 14 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 22–23)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 1–388)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Protokol č. 6 o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie (jediný článek písm. a)) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 265)

Rozhodnutí Evropské rady 2013/312/EU ze dne 28. června 2013, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 57–58)

Poslední aktualizace 15.12.2017