Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 18 Smlouvy o Evropské unii

Článek 36 Smlouvy o Evropské unii

CO JE ÚKOLEM VYSOKÉHO PŘEDSTAVITELE UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU?

Vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku (vysoký představitel) má za úkol koordinovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) EU a také společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP). Vysoký představitel je zároveň jedním z místopředsedů Evropské komise a v tomto postavení zajišťuje, aby vnější činnost EU byla jako celek konsistentní.

KLÍČOVÉ BODY

Jmenování

Povinnosti

Evropská služba pro vnější činnost

KONTEXT

Pozice vysokého představitele vychází z článků 18 a 27 Smlouvy o Evropské unii. Pozice byla vytvořena Amsterodamskou smlouvou z roku 1999, ačkoliv povinnosti ve věcech externích politik byly sdíleny s evropským komisařem pro vnější vztahy. Lisabonská smlouva z roku 2009 povinnosti vysokého představitele rozšířila a rovněž ho učinila místopředsedou Komise, aby ze své pozice lépe reprezentoval EU a její zahraničněpolitické cíle.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii – Hlava III – Ustanovení o orgánech – Článek 18 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 26–27)

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii – Hlava V – Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice – Kapitola 2 – Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice – Oddíl 1 – Společná ustanovení – Článek 36 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 35–36)

Poslední aktualizace 09.01.2020