Evropská komise

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 17 Smlouvy o Evropské unii

Článek 18 Smlouvy o Evropské unii

Článek 244 Smlouvy o fungování EU (SFEU) – úloha, složení, pravomoci a fungování Evropské komise

Článek 245 SFEU – úloha, složení, pravomoci a fungování Evropské komise

Článek 246 SFEU – úloha, složení, pravomoci a fungování Evropské komise

Článek 247 SFEU – úloha, složení, pravomoci a fungování Evropské komise

Článek 248 SFEU – úloha, složení, pravomoci a fungování Evropské komise

Článek 249 SFEU – úloha, složení, pravomoci a fungování Evropské komise

Článek 250 SFEU – úloha, složení, pravomoci a fungování Evropské komise

CO JE CÍLEM TĚCHTO ČLÁNKŮ SMLOUVY?

Stanoví úlohu, složení, pravomoci, postupy pro jmenování a fungování Evropské komise, která představuje výkonnou moc EU.

KLÍČOVÉ BODY

Úloha

1. Navrhuje nové zákony – Komise je jediná instituce EU, která formálně překládá Evropskému parlamentu a Radě zákony k přijetí.

2. Řídí politiky EU a přiděluje finanční prostředky EU – Komise společně s Radou a Parlamentem stanoví výdajové priority a navrhuje a plní roční rozpočet.

3. Prosazuje právní předpisy EU – Komise společně se Soudním dvorem EU zajišťuje řádné uplatňování právních předpisů EU ve všech zemích EU.

4. Zastupuje EU v mezinárodním měřítku – promlouvá jménem všech zemí EU v mezinárodních orgánech (jako je Světová obchodní organizace – WTO).

Složení

Předseda

Jmenování

Přehled

Smlouva o Evropské unii

17

Úloha a složení Komise; jmenování a pravomoci předsedy Komise

Smlouva o Evropské unii

18

Jmenování a pravomoci vysokého představitele a místopředsedy komise

Smlouva o fungování Evropské unie

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Fungování Komise

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii – Hlava III – Ustanovení o orgánech – Články 17 a 18 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 26–27)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 4 – Komise – Články 244, 245, 246, 247, 248, 249 a 250 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 155–157)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Evropské rady 2013/272/EU ze dne 22. května 2013 o počtu členů Evropské komise (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 98)

Poslední aktualizace 11.10.2017