Evropský konsenzus o humanitární pomoci

SHRNUTÍ DOKUMENTU:

Společné prohlášení o cílech a zásadách humanitární pomoci EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM SPOLEČNÉHO PROHLÁŠENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Cíle humanitární pomoci

Cílem humanitární pomoci EU je na základě potřeb poskytovat nouzovou reakci zaměřenou na ochranu životů, předcházet lidskému utrpení a zmírňovat ho v krizových situacích způsobených lidmi nebo přírodními katastrofami.

Humanitární pomoc EU je v souladu s konsenzem poskytována prostřednictvím provádějících partnerů, například systému OSN, hnutí Červeného kříže / Červeného půlměsíce a nevládních organizací.

EU a země EU jsou jako celek největšími dárci mezinárodní veřejné humanitární pomoci na světě. Jejich činnosti se vzájemně doplňují a posilují a jsou prováděny v úzké spolupráci s mezinárodními a místními aktéry.

Zásady humanitární pomoci

Humanitární pomoc vychází ze základních humanitárních zásad lidskosti*, neutrality*, nestrannosti* a nezávislosti*.

EU je také odhodlána dodržovat zásady mezinárodního práva, zejména pak mezinárodního humanitárního práva, lidských práv a uprchlického práva.

Provádění humanitární pomoci se mezi jednotlivými zeměmi EU může lišit, nicméně dárci z EU si kladou za cíl zlepšení postupů v oblasti dárcovství a také nutnost dodržovat zásady a osvědčené postupy humanitární pomoci, zejména v kontextu s iniciativou řádné humanitární dárcovství, neformálním mezinárodním dárcovským fórem a sítí.

Humanitární pomoc EU musí být v souladu také s dalšími politikami, aby bylo možné zajistit hladký přechod po krizi a zohlednit hledisko rovnosti žen a mužů a rozdílné potřeby místních obyvatel.

Koordinace a soudržnost pomoci EU

EU podporuje koordinační úlohu Organizace spojených národů a větší globální kapacitu pro reagování na humanitární krize.

Akce humanitární pomoci EU musí být založeny na:

Humanitární pomoc EU musí být přidělována transparentním způsobem na základě určených potřeb a zranitelnosti osob.

Konsenzus stanoví, kdy a jak lze v rámci humanitární reakce využít civilní ochranu a ve výjimečných případech i jako poslední možnost vojenské prostředky a schopnosti.

Mezinárodní akce

EU uznává, že humanitární akce je kolektivní odpovědností na mezinárodní úrovni, a proto přispívá k rozvoji kolektivní globální kapacity pro reagování na krize a podporuje reformu humanitárního systému vedeného OSN ve spolupráci s ostatními humanitárními aktéry a dárci.

Kromě toho, vzhledem k rostoucí potřebě humanitární pomoci, je důležité posilovat a diverzifikovat financování a zvyšovat jeho předvídatelnost, pružnost a strategickou koordinaci.

Propojení se snižováním rizik katastrof a rozvojem

Současně s akcemi v případě nouze, které se zahajují v okamžiku vypuknutí krize, se EU zavazuje spolupracovat na snižování rizik a zranitelnosti a na lepší připravenosti lidí na přírodní katastrofy, a to na místní, regionální a vnitrostátní úrovni na základě rámce pro činnost z Hyogo (který v březnu 2015 nahradil Rámec pro snižování rizika katastrof na roky 2015–2030 ze Sendaje).

EU rovněž podporuje přechod, urychlenou obnovu a rozvoj, zejména lepším propojením pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD).

Humanitární činnost na úrovni EU

Konsenzus potvrzuje, že EU má komparativní výhodu a přidanou hodnotu, pokud jde o zvyšování doplňkovosti mezi humanitárními dárci EU a s mezinárodními dárci. To se děje díky globální síti odborníků EU; úloze při zajišťování politické soudržnosti a podpoře osvědčených postupů v humanitární oblasti; pružnosti při zasahování v politicky citlivých oblastech a díky její schopnosti podporovat koordinaci. Evropská komise je sama odhodlána uplatňovat zásady a osvědčené postupy řádného dárcovství ve svých politikách a činnostech.

EU přijala na roky 2008–2013 akční plán, kterým se řídí spolupráce mezi Komisí a zeměmi EU na základě přístupu zaměřeného na kvalitní pomoc. Provádění bylo v roce 2010 přezkoumáno střednědobým přezkumem a vyhodnoceno nezávislým hodnocením provedeným v roce 2014. Hodnocení potvrdilo platnost konsenzu a doporučilo jeho provádění v novém rámci. Plán provádění přijatý v listopadu 2015 bude sloužit po dobu 18 měsíců a bude se soustředit na humanitární činnosti a účinnost podle zásad.

KONTEXT

Více informací najdete na:

KLÍČOVÉ POJMY

* Lidskost: je nutné zabývat se lidským utrpením, ať se objeví kdekoli, přičemž zvláštní pozornost musí být věnována nejzranitelnějším složkám obyvatelstva.

* Neutralita: humanitární pomoc nesmí zvýhodňovat žádnou ze stran ozbrojeného konfliktu či jiného sporu.

* Nestrannost: humanitární pomoc musí být poskytována výhradně na základě potřeby, aniž by byly diskriminovány některé části či skupiny postiženého obyvatelstva.

* Nezávislost: humanitární cíle jsou nezávislé na politických, hospodářských, vojenských nebo jiných cílech, přičemž výhradním účelem humanitární pomoci je zmírnit a předcházet utrpení obětí humanitárních krizí.

AKT

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropském parlamentu a Evropské komisi (Úř. věst. C 25, 30.1.2008, s. 1–12).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise: prováděcí plán Evropského konsenzu o humanitární pomoci (SWD(2015) 269 final, 27.11.2015)

Poslední aktualizace 31.03.2016