Evropské podnikové statistiky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanovuje pravidla pro:

KLÍČOVÉ BODY

Evropské podnikové statistiky zahrnují:

Evropská soustava statistických registrů ekonomických subjektů je určujícím zdrojem pro získávání vysoce kvalitních a harmonizovaných populací statistických registrů ekonomických subjektů pro tvorbu evropských podnikových statistik. Skládá se z:

Vnitrostátní statistické orgány zemí EU mohou pro tvorbu podnikových statistik a sestavování národních statistických registrů využívat následující zdroje:

Evropské podnikové statistiky pokrývají následující oblasti:

Každá oblast musí zahrnovat jedno nebo více klíčových témat, mezi které patří populace ekonomických subjektů, výstupy a výkony, využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování, vstupy výzkumu a vývoje, globální hodnotové řetězce a mezinárodní obchod se zbožím a službami. Příloha I nařízení popisuje tato témata podrobněji.

Příloha II stanoví četnost (měsíční, čtvrtletní, roční nebo víceletá), referenční obdobístatistické jednotky pro každé téma.

Země EU:

Pro výměnu důvěrných údajů o nadnárodních skupinách a vnitřním obchodu se zbožím v EU mezi Eurostatem, vnitrostátními statistickými orgány a centrálními bankami a Evropskou centrální bankou platí zvláštní pravidla a výměna probíhá výlučně pro statistické účely.

Eurostat:

Komise může přijmout akty v přenesené pravomociprováděcí akty ke změně právních předpisů za předpokladu, že tyto akty nepředstavují významné dodatečné náklady či zátěž pro vnitrostátní orgány či pro respondenty. Přijala následující akty.

EU může poskytnout národním statistickým úřadům a jiným orgánům finanční podporu na různé činnosti, například na vývoj metodik vyšší kvality nebo s nižšími náklady.

Zrušení

Toto nařízení zrušuje:

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Je platné ode dne 1. ledna 2021.

KONTEXT

Dříve se statistické informace o ekonomických činnostech vnitrostátních ekonomických subjektů zakládaly na různých právních předpisech. To bránilo konzistenci jednotlivých statistických údajů a integrovanému přístupu k vývoji, vytváření a šíření podnikových statistik. Toto nové nařízení napravuje tyto nedostatky.

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1–35)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (Úř. věst. L 334, 13.10.2020, s. 2–21)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Úř. věst. L 271, 18.8.2020, s. 1–170)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1030 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Úř. věst. L 227, 16.7.2020, s. 12–20)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23–29)

Postupné změny nařízení (ES) č. 471/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (přepracované znění) (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13–59)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6–16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17–31)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49–55)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1–8)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 1–6)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky (Úř. věst. L 230, 16.9.2003, s. 1–3)

Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách (Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1–15)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1–3)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 04.12.2020