Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy

Rozhodnutí 88/540/EHS o uzavření Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

CO JE CÍLEM ÚMLUVY A ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Jako obecná povinnost je stanoveno, že strany musí přijmout vhodná opatření za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí proti nepříznivým účinkům, které způsobila, nebo mohla způsobit lidská činnost, která mění nebo by mohla změnit ozonovou vrstvu. Zejména musejí strany na základě příslušných vědeckých a technických podkladů:

Výzkum ozonové vrstvy a vědecká hodnocení, jichž se smluvní strany účastní, ať už přímo, nebo v rámci mezinárodních subjektů, se zaměřují na:

Kromě toho musejí smluvní strany:

Konference stran (na které jsou zastoupeny všechny signatářské země a všechny mají hlasovací právo):

Po uplynutí čtyř let ode dne, kdy úmluva vstoupila v platnost, může smluvní strana oznámit svůj úmysl od úmluvy odstoupit. Odstoupení nabývá účinku o rok později.

ODKDY ÚMLUVA A ROZHODNUTÍ PLATÍ?

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Ozonová vrstva: vrstva atmosférického ozonu nad planetární hranicí.
Smluvní strany: země, které úmluvy ratifikovaly.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy (Úř. věst. L 297, 31.10.1988, s. 10–20)

Rozhodnutí Rady 88/540/EHS ze dne 14. října 1988 o uzavření Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 297, 31.10.1988, s. 8–9)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1–30)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1005/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu – Prohlášení Evropského hospodářského společenství (Úř. věst. L 297, 31.10.1988, s. 21–28)

Rozhodnutí Rady 82/795/EHS ze dne 15. listopadu 1982 o konsolidaci preventivních opatření, pokud jde o chlorfluoruhlovodíky v životním prostředí (OJ L 329, 25.11.1982, s. 29–30)

Rozhodnutí Rady 80/372/EHS ze dne 26. března 1980 o chlorfluoruhlovodících v životním prostředí (Úř. věst. L 90, 3.4.1980, s. 45)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195–230)

Poslední aktualizace 12.12.2019