Ochrana zdraví a životního prostředí před perzistentními organickými znečišťujícími látkami

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

POP jsou potenciálně nebezpečné chemické látky, které mohou překračovat mezinárodní hranice, často je lze nalézt daleko od zdrojů jejich emisí, přetrvávají v životním prostředí, probíhá jejich bioakumulace*, a představují tudíž hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí.

Kontrola výroby, uvádění na trh* a používání

Výjimky

Snižování, minimalizace a vyloučení úniků

Země EU musí:

Odpad

Plánování, monitorování a oznamování

ODKDY PLATÍ TOTO NAŘÍZENÍ?

Platí ode dne pondělí 15. července 2019.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Bioakumulace: zvyšování koncentrace v tělech živých organismů.
Uvádění na trh: dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. Za „uvádění na trh“ je považován také dovoz.
Předmět: věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení.
Využívání odpadu: definované v rámcové směrnici o odpadech jako jakákoli činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, které by jinak byly použity ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem je, že je odpad upraven k tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení nebo v širším hospodářství.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45–77)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Postupné změny směrnice 2008/98/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1–849). Znění bylo znovu zveřejněno v opravené podobě (Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Viz konsolidované znění.

Sdělení Komise o zásadě předběžné opatrnosti (COM(2000) 1 final, 2.2.2000)

Protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách k úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 37–71)

Poslední aktualizace 23.10.2019