Riziková připravenost v odvětví elektroenergetiky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2019/941 o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO–E):

Metodika pro zjišťování regionálních scénářů elektroenergetických krizí:

Příslušné orgány, které země EU jmenují do 5. ledna 2020:

Monitorování

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 4. července 2019.

KONTEXT

Elektroenergetické krize se mohou vyskytnout z mnoha důvodů, například kvůli extrémním povětrnostním podmínkám, úmyslným útokům nebo nedostatku paliva. Když dojde ke krizovým situacím, často mají přeshraniční dopad. Incidenty většího rozsahu, například vlny mrazů, vlny veder nebo kybernetické útoky, mohou ovlivnit několik zemí EU najednou.

Nařízení je jedním z osmi právních předpisů v balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“, který Komise předložila v listopadu 2016. Tento balíček přispívá k vytvoření energetické unie, zachovává konkurenceschopnost EU a naplňuje její závazky vyplývající z Pařížské dohody o změně klimatu.

KLÍČOVÉ POJMY

Elektroenergetická krize: nastalá nebo bezprostředně hrozící situace, v níž dochází k významnému nedostatku elektřiny.
Včasné varování: poskytnutí konkrétních, závažných a spolehlivých informací, z nichž vyplývá, že může dojít k události, která pravděpodobně způsobí výrazné zhoršení dodávek elektřiny a pravděpodobně povede k elektroenergetické krizi.
Bezpečnost dodávek elektřiny: schopnost elektrizační soustavy zajistit dodávky na jasně stanovené úrovni výkonu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. června 2019 o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES (Úř. věst. L 158, 14.6.2019, s. 1–21)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 158, 14.6.2019, s. 22–53)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (Úř. věst. L 158, 14.6.2019, s. 54–124)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (Úř. věst. L 158, 14.6.2019, s. 125–199)

Poslední aktualizace 24.07.2019