e-soudržnost – elektronická správa a správa bez papírů

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1011/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty

Prováděcí nařízení (EU) č. 184/2014 podle nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se evropských strukturálních a investičních (ESI) fondech, kterým se stanoví obecná ustanovení ESI fondů, podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a přijetí zvláštních ustanovení a nomenklatury kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

CO JE CÍLEM TĚCHTO NAŘÍZENÍ?

Obě nařízení stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení (EU) č. 1303/2013 (viz shrnutí).

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení (EU) č. 1011/2014 stanoví:

Systémy pro elektronickou výměnu dat* mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (e-soudržnost) musí umožňovat správní ověření každé žádosti o úhradu předložené příjemci. Dokumenty v tištěné podobě je možné požadovat pouze ve výjimečných případech na základě analýzy rizik, a pouze pokud jsou dokumenty v tištěné podobě skutečným zdrojem naskenovaných dokumentů nahraných do systémů pro elektronickou výměnu dat. Výměna dokumentů a dat zahrnuje podávání zpráv o pokroku, žádostech o platbu a výměnu informací souvisejících s řídicími kontrolami a audity.

Systémy pro elektronickou výměnu dat musejí:

Nařízení (EU) č. 184/2014

Podle čl. 74 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 se všechny úřední výměny informací mezi zeměmi EU a Komisí musejí provádět za použití systému pro elektronickou výměnu dat. Nařízení (EU) č. 184/2014 stanoví podmínky, jež má uvedený systém pro elektronickou výměnu dat (SFC2014) splňovat.

Přístup k SFC2014 mají všechny země EU a Komise buď přímo přes interaktivní uživatelské rozhraní (tj. internetovou aplikaci), nebo prostřednictvím technického rozhraní využívajícího předem definované protokoly (tj. internetové služby) umožňujícího automatickou synchronizaci a předávání dat mezi informačními systémy zemí EU a SFC2014. Nařízení rovněž stanoví operační požadavky a požadavky na bezpečnost údajů při používání systému SFC2014.

V nařízení je v příloze rovněž stanovena nomenklatura kategorií zásahů uvedená v čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1299/2013, jakož i ostatní kódy, které mají být přiřazeny operacím.

ODKDY JSOU NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

KONTEXT

Viz také:

KLÍČOVÉ POJMY

Systémy pro elektronickou výměnu dat: mechanismy a nástroje umožňující elektronickou výměnu dokumentů a dat, včetně podpory audiovizuálních médií, naskenovaných dokumentů a elektronických souborů.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1–74)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1101/2014 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 57, 27.2.2014, s. 7–20)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259–280)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 10.01.2020