Pravidla smluv o prodeji zboží mezi prodávajícími a spotřebiteli

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zaručit řádné fungování vnitřního trhu a zároveň poskytovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele. To činí stanovením společných pravidel týkajících se určitých požadavků na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícími a spotřebiteli.

Patří sem:

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis se vztahuje na kupní smlouvy* mezi spotřebitelem a prodávajícím týkající se dodání zboží*.

Tento právní předpis se nevztahuje na:

Prodejci musí zajistit, aby bylo zboží dodané spotřebiteli v souladu s kupní smlouvou, a to tak, že bude:

Prodávající odpovídají za jakýkoli nesoulad, který se projeví do 2 let od doby dodání. V prvním roce spotřebitel nemusí prokázat, že vada existovala v době dodání.

U zboží s digitálními prvky:

Pokud je zboží vadné („nesoulad“), mají spotřebitelé právo na následující prostředky nápravy:

Obchodní záruky:

ZEMĚ EU MOHOU:

Země EU:

Evropská komise o provádění směrnice předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru do 12. června 2024.

Zrušení

Směrnicí (EU) 2019/771 se ke dni 1. ledna 2022 ruší a nahrazuje Směrnice 1999/44/ES (Směrnice o prodeji spotřebitelům a zárukách).

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Země EU musí tato pravidla uplatňovat od 1. ledna 2022.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Kupní smlouva: smlouva, na jejímž základě prodávající převádí vlastnictví zboží na spotřebitele výměnou za cenu.
Zboží:
Digitální obsah: data, která jsou vytvořena a poskytována v digitální podobě.
Digitální služba:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES (Úř. věst. L 136, 22.5.2019, s. 28-50)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (Úř. věst. L 136, 22.5.2019, s. 1-27)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 1–11)

Následné změny nařízení (EU) 2017/1128 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12-16)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 10.09.2019