Evropský informační systém rejstříků trestů — odsouzení státních příslušníků třetích zemí (ECRIS-TCN)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci zemí EU, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků mimo zemí EU a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Tímto nařízením se:

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení se vztahuje na zpracovávání informací o totožnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří byli dříve odsouzeni* v jedné ze zemí EU, za účelem identifikace země EU, v níž byla tato odsouzení vydána. Vztahuje se rovněž na občany EU, kteří jsou zároveň státními příslušníky třetí země. Informace o samotném odsouzení je možné získat od odsuzující země EU prostřednictvím ECRIS.

Technická architektura ECRIS-TCN se skládá z:

Vnitrostátní orgány vytváří záznamy údajů v ECRIS-TCN pro každého státního příslušníka třetí země, kterého odsoudí, nejrychleji, jak je to možné. To zahrnuje:

Vnitrostátní orgány mohou využívat ECRIS-TCN k získávání informací o předchozích odsouzeních jednotlivce, pokud jsou požadovány pro účely trestního řízení vedeného proti tomuto jednotlivci nebo pro účely:

Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce:

Třetí země a mezinárodní organizace mohou pro účely trestního řízení své žádosti o informaci z rejstříku trestů podat Eurojustu. Vyskytne-li se pozitivní nález* a dotčená země EU dá souhlas, Eurojust informuje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, o kterou dotčenou zemi EU se jedná, aby mohly požádat tuto zemi o příslušné výtahy z rejstříku trestů.

Údaje:

Agentura eu-LISA nese zodpovědnost za:

Země EU odpovídají za:

Jednotlivec nebo země EU, kterému vznikne újma v důsledku chování, které se neslučuje s tímto nařízením, může obdržet náhradu od:

Státní příslušníci třetích zemí mohou kontaktovat ústřední orgán země EU a požádat o přístup ke svým osobním údajů, o jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich používání.

Opatření v podobně sankcí nebo disciplinárních opatření se použijí s ohledem na jakékoliv zneužití údajů vložených do ECRIS-TCN.

Evropský inspektor ochrany údajů sleduje činnosti zpracovávání osobních údajů agentury eu-LISA a provádí audit pro Evropský parlament, vlády EU a Komisi nejméně každé 3 roky.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 11. června 2019. Země EU přijmou co nejdříve opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto nařízením s cílem zajistit řádné fungování ECRIS-TCN. Komise musí být spokojena se splněním jistých podmínek před tím, než stanoví den, od kterého může země EU začít do ECRIS-TCN vkládat údaje.

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Odsouzení: jakékoli konečné rozhodnutí trestního soudu proti jednotlivci zaznamenané v rejstříku trestů.
Pozitivní nález: shoda mezi údaji o totožnosti zaznamenanými v centrálním systému a údaji použitými pro vyhledávání.
Referenční provedení ECRIS: software vyvinutý Komisí a zpřístupněný zemím EU pro výměnu informací z rejstříku trestů prostřednictvím ECRIS.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1–26)

Následné změny nařízení (EU) 2019/816 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23–32)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138–183)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98)

Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1–71)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53–114)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 21.04.2020