Ochrana před škodlivými organismy rostlin

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Cílem je pomoci bojovat proti škodlivým organismům a chorobám rostlin v rámci systému rostlinolékařské péče EU prostřednictvím účinnějších opatření na ochranu EU a jejích rostlin a zajištěním bezpečného obchodování a zmírněním dopadu změny klimatu, včetně:

KLÍČOVÉ BODY

Karanténní škodlivé organismy

Jsou stanovena kritéria pro určení karanténních škodlivých organismů, jejichž zavlečení je třeba zabránit a které se nesmějí rozšířit v EU. Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny jsou ty organismy, u nichž je kontrola nutná pouze v některých částech EU.

Prioritní škodlivý organismus

Rostlinolékařské pasy a rostlinolékařská osvědčení

Dovoz

Nařízení usiluje o omezení zavlečení škodlivých organismů do EU. Stanoví opatření vycházející z rizik a preventivní opatření s cílem chránit EU před škodlivými organismy, které by mohly být zavlečeny prostřednictvím rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu pocházejících z území mimo EU, a to na základě předběžného posouzení tohoto rizika.

OD KDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Je platné ode dne 14. prosince 2019.

KONTEXT

Viz také:

KLÍČOVÉ POJMY

Fytosanitární opatření: úřední opatření, jehož účelem je zabránit zavlečení karanténních škodlivých organismů nebo jejich šíření nebo omezit hospodářský dopad regulovaných nekaranténních škodlivých organismů.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4–104)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35–55)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1–32)

Postupné změny nařízení (EU) č. 652/2014 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. Března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23–40)

Poslední aktualizace 12.07.2019