Zemědělský a potravinový řetězec – nekalé obchodní praktiky mezi podniky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Pravidla chrání malé a střední dodavatele, ale i větší dodavatele s ročním obratem nepřekračujícím 350 milionů EUR. Ochrana závisí na relativní velikosti dodavatele a kupujícího z hlediska ročního obratu. Tito dodavatelé se dělí do pěti dílčích kategorií podle obratu:

Zákaz nekalých obchodních praktik

Směrnice za všech okolností zakazuje tyto nekalé obchodní praktiky:

Směrnice zakazuje níže uvedené nekalé obchodní praktiky, pokud je dodavatel a kupující jasně a jednoznačně nesjednali:

Stížnosti a důvěrnost

Země EU jmenují vnitrostátní donucovací orgány. Dodavatelé mohou podat stížnost donucovacímu orgánu jejich vlastní země nebo země, v níž je usazen kupující podezřelý ze zakázané obchodní praktiky.

Donucovací orgán musí přijmout v případě, že je o to požádán, nezbytná opatření k ochraně totožnosti stěžovatele nebo jakýchkoli dalších informací, u nichž se má za to, že by mohly poškodit zájmy stěžovatele nebo dodavatelů.

Pravomoci příslušných orgánů

Donucovací orgány musí mít pravomoci a odborné znalosti k tomu, aby mohly:

Země EU mohou podporovat účinný alternativní dobrovolný mechanismus řešení sporů.

Země EU musejí zajistit, aby donucovací orgány účinně spolupracovaly mezi sebou navzájem a s Komisí a aby si poskytovaly vzájemnou pomoc v případech, jež mají přeshraniční rozměr.

Evropské komisi je nápomocen Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů zřízený nařízením (EU) č. 1308/2013 (viz shrnutí Společná organizace zemědělských trhů v EU).

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Musí nabýt podoby zákona v zemích EU do 1. května 2021. Země EU musejí uplatňovat příslušná opatření nejpozději od 1. listopadu 2021.

KONTEXT

Viz také:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59–72)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1–18)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Následné změny nařízení (EU) č. 1308/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1–10)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 29.08.2019