Plasty na jedno použití – boj proti dopadům na životní prostředí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na některé plastové výrobky na jedno použití, výrobky vyrobené z oxo-rozložitelných plastů* a lovná zařízení obsahující plasty. Plastové výrobky na jedno použití jsou zcela nebo částečně vyrobeny z plastu a jsou obvykle určeny k tomu, aby byly před vyhozením použity pouze jednou nebo krátkodobě.

Tržní omezení

Snížení spotřeby

Požadavky na tříděný sběr a na navrhování výrobků v případě plastových lahví na jedno použití

Povinné označování

Rozšířená odpovědnost výrobce

Informační systémy a podávání zprávy

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/2267 stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Osvětová opatření

Členské státy musí rovněž přijmout opatření za účelem:

Pokyny Komise

ODKDY TATO PRAVIDLA PLATÍ?

KONTEXT

Další informace viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Oxo-rozložitelný plast. Plastové materiály, které obsahují přísady, jež prostřednictvím oxidace způsobují rozpad plastového materiálu na mikročástice nebo chemický rozklad.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1–19).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/162 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o snížení spotřeby některých plastových výrobků na jedno použití a opatření přijatá členskými státy za účelem dosažení tohoto snížení (Úř. věst. L 26, 7.2.2022, s. 19–35).

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2267 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky (Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 32–36).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1752 ze dne 1. října 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o tříděném sběru odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití (Úř. věst. L 349, 4.10.2021, s. 19–30).

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/958 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl.°13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 51–64).

Následné změny prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/958 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151, ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (Úř. věst. L 428, 18.12.2020, s. 57–67).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3–30).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10–23).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 11.04.2022