Obnovitelná energie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Podpora obnovitelných zdrojů energie je jedním z cílů energetické politiky EU. Větší využívání energie z obnovitelných zdrojů je důležitou součástí balíčku opatření potřebných ke snížení emisí skleníkových plynů a k dosažení souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu z roku 2015 a Rámcem politiky EU v oblasti klimatu a energetiky (2020 až 2030).

Tato přepracovaná směrnice společně s revidovanou směrnicí o energetické účinnosti a nařízením o správě je součástí balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, který má za cíl poskytnout nová, komplexní pravidla pro regulaci energetiky v následujícím desetiletí.

Směrnice:

Směrnice obsahuje:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 24. prosince 2018 a musí nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 30. června 2021.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Energie z obnovitelných zdrojů: energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, jako jsou energie větrná, energie slunečního záření (termální a fotovoltaická), aerotermální, geotermální, hydrotermální, energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.
Riziko nepřímé změny ve využívání půdy: změny ve využívání půdy jsou způsobeny pěstováním více plodin na výrobu etanolu nebo bionafty v reakci na větší celosvětovou poptávku po biopalivech. Může dojít k nezamýšleným důsledkům, včetně uvolnění většího množství emisí uhlíku.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82–209)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1–77)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 210–230)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16–62)

Poslední aktualizace 31.01.2019