Energetická účinnost

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Směrnice (EU) 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice 2012/27/EU společně se změnami má za cíl přizpůsobit energetické právo EU v souladu s cíli v oblasti energetické účinnosti a klimatu do roku 2030 a přispět ke strategii energetické unie k(e):

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice 2012/27/EU má za cíl zlepšit energetickou účinnost o 20 % do roku 2020 ve srovnání s úrovní z roku 1990 a začlenila požadavek na všechny země EU, aby stanovily národní cíle energetické účinnosti, aby toho dosáhly. Podporuje energetickou účinnosti* napříč EU prostřednictvím společného rámce opatření, která zahrnují každou fázi energetického řetězce od výroby přes přenos až po konečnou spotřebu.

Tato směrnice tak, jak je revidována směrnicí (EU) 2018/2002, je společně se směrnicí o obnovitelné energii a novým nařízením o správě součástí balíčku Čistá energie pro všechny Evropany.

Hlavní změny směrnice z roku 2012 zahrnují:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice 2012/27/EU je v platnosti od 4. prosince 2012 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 5. června 2014.

Směrnice (EU) 2018/2002 je v platnosti od 24. prosince 2018 a musí nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 25. června 2020. To platí s výjimkou pro jistá pozměněná pravidla, u nichž je nejzazší termín uzákonění 25. října 2020. Ta se týkají:

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Energetická účinnost: poměr výkonu, služeb, zboží nebo vyprodukované energie k množství použité energie.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1-56)

Postupné změny směrnice 2012/27/EU byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 210-230)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Čistá energie pro všechny Evropany (COM(2016) 860 final, 30.11.2016)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu (COM(2015) 80 final, 25.2.2015)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Provádění směrnice o energetické účinnosti – Pokyny Komise (COM(2013) 762 final, 6.11.2013)

Poslední aktualizace 11.01.2019