Kontroly peněžní hotovosti vstupující do EU nebo ji opouštějící

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do EU nebo ji opouštějící

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Toto zařízení zavádí kontroly peněžní hotovosti* vstupující do EU nebo ji opouštějící. Ty mají podpořit opatření stanovená ve směrnici (EU) 2015/849 proti praní peněz a financování terorismu.

KLÍČOVÉ BODY

Každá osoba, která vstupuje do EU nebo ji opouští s hotovostí 10 000 EUR nebo více, musí tuto hotovost ohlásit orgánům dané země a písemně či elektronicky poskytnout tyto informace:

Orgány zemí EU mohou:

Orgány zemí EU musí:

Vlády zemí EU musí:

Komise:

Zrušení

Nařízení (EU) 2018/1672 zrušuje a nahrazuje nařízení (EC) č. 1889/2005 ze dne 2. června 2021.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Je v platnosti ode dne 3. června 2021, kromě pravidel týkajících se práce Komise na technických opatřeních, která platí od 2. prosince 2018.

KONTEXT

Tento právní předpis je součástí opatření EU pro boj proti financování terorismu, praní peněz, daňovým únikům a dalším trestným činnostem.

Rozšiřuje předchozí právní definici „hotovosti“ z bankovek na šeky, cestovní šeky, předplacené karty a zlato.

KLÍČOVÉ POJMY

Peněžní hotovost: bankovky a mince, šeky, cestovní šeky, předplacené karty, zlaté slitky.
Osoba převážející peněžní hotovost: jednotlivec vstupující do EU nebo ji opouštějící, který má peněžní hotovost u sebe, ve svých zavazadlech nebo ve svém dopravním prostředku.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 6–21)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 22–30)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73–117)

Následné změny směrnice (EU) 2015/849 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 13.02.2019