Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 2013/275/EU o podpisu Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi jménem EU

Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Rozhodnutím se schvaluje podpis Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi (Pekingská smlouva) Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) jménem EU s výhradou jejího oficiálního uzavření.

Smlouva modernizuje ochranu práv duševního vlastnictví, pokud jde o zpěváky, hudebníky, tanečníky a herce, v rámci uměleckých výkonů v audiovizi, ve filmu a v televizi a také zahrnuje umělecké výkony hudebníků na DVD nebo jiných zvukově obrazových platformách.

Má za cíl mít pozitivní účinek pro všechny signatáře, včetně rozvojových a rozvinutých zemí, co se týče hospodářského vývoje, vylepšení postavení výkonných umělců v audiovizi a kulturní rozmanitosti.

KLÍČOVÉ BODY

Smlouva výkonným umělcům udílí majetková práva, pokud jde o živé umělecké výkony nebo záznamy výkonů, ale také určitá morální práva, čímž aktualizuje Římskou úmluvu o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (1961) s ohledem na digitální věk a doplňuje Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech.

Záznamy uměleckých výkonů

Smlouva udílí výkonným umělcům čtyři druhy majetkových práv k jejich výkonům zaznamenaným v audiovizuálních formátech, jako jsou videozáznamy:

Živé umělecké výkony

Dále smlouva výkonným umělcům udílí tři druhy majetkových práv pro nezaznamenané (živé) umělecké výkony:

Morální práva

Smlouva poskytuje výkonnému umělci právo být uveden jako výkonný umělec a právo odporovat každému znetvoření, zkomolení nebo jiné změně zaznamenaného nebo vysíleného materiálu, která by byla na újmu jeho pověsti.

Převod práv

Strany mohou ve svých právních předpisech stanovit, že jakmile umělec svolil k zaznamenání svého uměleckého výkonu (obrazově zvukový záznam), převádí se výlučná práva na výrobce tohoto záznamu (nestanoví-li smlouva mezi výkonným umělcem a výrobcem jinak). Nezávisle na tom mohou vnitrostátní právní předpisy nebo jiné dohody zajistit výkonnému umělci právo na licenční odměnu nebo přiměřenou platbu za jakékoli užití jeho uměleckého výkonu v souladu se smlouvou.

Výjimky, vymáhání a prostředky nápravy

Smlouva umožňuje omezení a výjimky, pokud jsou v souladu s Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl. Smluvní strany mohou přidat nové výjimky a omezení vhodné pro digitální prostředí, pokud jsou splněny podobné podmínky. Smlouva se vztahuje na stávající a nově zaznamenaný materiál, strany se však mohou rozhodnout, že smlouvou nebude chráněn stávající materiál pocházející z jiných zemí, a v takovém případě mají dotčené země právo jednat recipročně.

Smluvní strany musí stanovit právní prostředky nápravy proti obcházení jakéhokoliv digitálního šifrování, které používají výkonní umělci na ochranu svých práv, a proti odstranění nebo pozměnění informací (jako je uvedení výkonného umělce), které jsou nezbytné pro správu práv, včetně udělování licencí a distribuce licenční odměny.

Strany musí zajistit postupy k vymáhání práv a opravné prostředky, aby zabránily porušování smlouvy a odstrašovaly od něho.

Smlouva zřizuje Shromáždění smluvních stran za účelem zachovávání a rozvíjení smlouvy.

ODKDY JE ROZHODNUTÍ PLATNÉ?

Rozhodnutí bylo podepsáno dne 10. června 2013. Vstoupí v platnost tři měsíce poté, co tuto smlouvu ratifikuje 30 způsobilých smluvních stran.

KONTEXT

Viz také:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2013/275/EU ze dne 10. června 2013 o podpisu Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi jménem Evropské unie (Úř. věst. L 160, 12.6.2013, s. 1)

Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi (nezveřejněná v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace 21.03.2019