Zajištění a konfiskace majetku

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2018/1805 — o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Má za cíl napomoci přeshraničnímu vyhledávání majetku z trestné činnosti a vést k efektivnějšímu zajišťování a konfiskaci financí nedovoleného původu v EU.

Nařízení je součástí akčního plánu vypracovaného Evropskou komisí pro zesílení boje proti financování terorismu. Přispívá k dokončení bezpečnostní unie tím, že zajistí, aby byli zločinci zbaveni svého majetku.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení stanovuje pravidla, za kterých země EU na svém území uznává a vykonává příkazy k zajištění* a příkazy ke konfiskaci* vydané jinou zemí EU v rámci řízení ve trestních věcech.

Rysy

Nařízení má následující klíčové rysy.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Vstoupí v platnost dne 19. prosince 2020.

KONTEXT

Nařízení doplňuje již zavedenou legislativu o policejní a soudní spolupráci v trestních věcech v rámci EU, včetně:

Další informace jsou k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Příkaz k zajištění: rozhodnutí vydané nebo potvrzené vydávajícím orgánem, jehož cílem je zabránit zničení, pozměnění, přesunu či převodu majetku nebo dalšímu nakládání s ním před jeho konfiskací.
Příkaz ke konfiskaci: pravomocný trest nebo opatření uložené soudem, které navazuje na řízení v souvislosti s trestným činem, a které vede k trvalému odnětí majetku fyzické nebo právnické osoby.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 1-38)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Následné změny směrnice (EU) 2016/1919 byly začleněny do původní verze. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1–20)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie (COM(2016) 230 final, 20.4.2016)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1–11)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu (COM(2016) 50 final, 2.2.2016)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39–50)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1–10)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Viz konsolidované znění.

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1–36)

Poslední aktualizace 11.02.2019