Omezující opatření EU proti šíření a používání chemických zbraní

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 – omezující opatření proti šíření a používání chemických zbraní

Nařízení (EU) 2018/1542 – omezující opatření proti šíření a používání chemických zbraní

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ A ROZHODNUTÍ?

Rozhodnutí (přijaté v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU) a nařízení (přijaté na základě článku 215 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)) společně zavádějí nový „tematický“ sankční režim EU s cílem zabránit hrozbě, již představuje používání a šíření chemických zbraní*.

KLÍČOVÉ BODY

Rozhodnutí (SZBP) 2018/1544

Rozhodnutí zemím EU ukládá, aby zabránily ve vstupu na své území nebo průjezdu přes své území cílovým osobám nebo subjektům, které jsou přímo odpovědné za vývoj a používání chemických zbraní, jakož i těm, které poskytují finanční, technickou nebo materiální podporu, a těm, které jim napomáhají, podporují je nebo jsou s nimi spojené.

Jsou povoleny některé výjimky, například tyto:

Země EU musí zmrazit jakékoliv finanční prostředky a hospodářské zdroje*, které jsou vlastněny, drženy nebo ovládány cílovými osobami nebo subjekty. Ve výjimečných případech mohou povolit uvolnění části těchto prostředků, pokud jsou například nezbytné:

V těchto případech musí země EU informovat ostatní země EU a Evropskou komisi.

Rada je zodpovědná za sestavení a změnu seznamu cílových osob a subjektů v příloze rozhodnutí. Rada jedná jednomyslně na návrh buď některé země EU, nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rada poté sdělí svoje rozhodnutí cílovému jednotlivci (jednotlivcům) nebo subjektu (subjektům) buď přímo (pokud je jejich adresa známá), nebo nepřímo prostřednictvím zveřejnění oznámení.

Nařízení (EU) 2018/1542

Nařízení:

Finanční nebo úvěrové instituce, které přijímají finanční prostředky připsané třetími stranami na účet osoby nebo orgánu uvedeného na seznamu, mohou tyto prostředky na účet připsat, ale jakékoliv přírůstky na těchto účtech budou také zmrazeny. Instituce musí o veškerých takovýchto transakcích neprodleně informovat příslušný orgán.

Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nesmí vyplývat pro jednotlivce nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

Jakýkoliv vědomá nebo úmyslná účast na činnostech se záměrem obejít tato opatření (zákaz cestování / zmrazení majetku) je zakázána.

Nařízení se vztahuje na:

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ POUŽIJÍ?

Rozhodnutí a nařízení platí ode dne 16. října 2018.

KONTEXT

Nový režim omezujících opatření nebo sankcí přijala EU dne 15. října 2018 v návaznosti na závěry Evropské rady z června 2018, které vyzývaly k co nejrychlejšímu přijetí nového režimu omezujících opatření EU s cílem bojovat proti používání a šíření chemických zbraní.

První sankce podle nového režimu byly zavedeny v lednu roku 2019, což mělo za následek změnu rozhodnutí a nařízení (viz oddíl „Související dokumenty“).

KLÍČOVÉ POJMY

Chemické zbraně: chemickými zbraněmi se ve smyslu Úmluvy o chemických zbraních rozumí tyto položky, dohromady nebo odděleně:

a) toxické chemické látky a jejich prekurzory s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely nezakázané touto Úmluvou, pokud druhy a množství odpovídají těmto účelům,

b) munice a prostředky zvláště navržené k usmrcení nebo způsobení jiné újmy na zdraví toxickým působením toxických chemických látek uvedených v písmenu a), které by se uvolnily v důsledku použití této munice a prostředků,

c) libovolné vybavení zvláště navržené k použití v přímé souvislosti s použitím munice a prostředků uvedených v písmenu b).

Hospodářské zdroje: aktiva jakéhokoli druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1544 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 25–30)

Následné změny rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1544 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Rady (EU) 2018/1542 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 12–21)

Viz konsolidované znění.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/84 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (Úř. věst. L 18I, 21.1.2019, s. 1–3)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/86 ze dne 21. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (Úř. věst. L 18I, 21.1.2019, s. 10–12)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část pátá – Vnější činnost Unie – Hlava IV – Omezující opatření – Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 144)

Poslední aktualizace 05.04.2019