Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2018/858 — schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na:

Schvalování typu a testování před uvedením auta na trh

Kontroly aut na trhu

Dohled

Výrobci

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Je platné ode dne 1. září 2020.

KONTEXT

Směrnice o schvalování typu EU byla přeměněna na přímo použitelné nařízení a posílena po odhalení, že někteří výrobci měli zabudované systémy k měnění výkonu jejich aut během testování („odpojovací zařízení“).

Tato reforma je součástí širších prací Komise v automobilovém odvětví stanovených ve sdělení „Evropa v pohybu“.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Schválení typu: postup, kterým schvalovací orgán osvědčuje, že určitý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku splňuje příslušné správní předpisy a technické požadavky.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Poslední aktualizace 30.01.2019