Dohoda o vzájemném uznávání mezi EU a Švýcarskem

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o vzájemném uznávání posuzování shody

Rozhodnutí 2002/309/ES, Euratom o uzavření sedmi dohod se Švýcarskem

CO JE CÍLEM DOHODY A ROZHODNUTÍ?

Cílem dohody o vzájemném uznávání* je podpora obchodu se zbožím mezi Evropským společenstvím (nyní EU) a Švýcarskem, a to prostřednictvím odstraňování technických překážek. Na základě bilaterální dohody, kterou země EU schválily dne 21. června 1999, přijímají EU a Švýcarsko výsledky posouzení shody*, která jednotlivé strany provádějí u stanovených průmyslových výrobků. Jedná se o komplexní dohodu založenou na rovnocennosti právních předpisů Švýcarska a EU. Zahrnuje uznávání posuzování shody bez ohledu na původ výrobků, a to s výjimkou kapitoly 15 o kontrole správné výrobní praxe pro léčivé přípravky a o certifikaci šarží. Tento druh dohody o vzájemném uznávání je obvykle označován za „posílenou dohodu o vzájemném uznávání“. Postavení Švýcarska je však i nadále zcela ojedinělé.

Rozhodnutím se přijímá dohoda o vzájemném uznávání jako součást balíčku sedmi dohod se Švýcarskem.

KLÍČOVÉ BODY

Dohoda se vztahuje na následující výrobní odvětví:

Hlavní rysy dohody:

Tato dohoda vstoupila v platnost až po ratifikaci všech sedmi níže uvedených dohod mezi EU a Švýcarskem:

ODKDY DOHODA PLATÍ?

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. června 2002.

KONTEXT

Ve svém usnesení ze dne 21. prosince 1989 vlády EU schválily zásady dohod o vzájemném uznávání. Dne 21. září 1992 pověřily Evropskou komisi jednáním o dohodách o vzájemném uznávání jménem EU s některými zeměmi mimo EU.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Dohoda o vzájemném uznávání: mezinárodní dohoda, na jejímž základě mohou 2 či více zemí vzájemně uznávat výsledky posouzení shody.
Posouzení shody: proces, v jehož rámci je výrobek, předtím, než smí být nabízen na trhu, zkoušen, kontrolován a certifikován, aby byla zajištěna jeho shoda s platnými právními předpisy.
Subjekty posuzování shody: posuzují, zda určitý výrobek splňuje platné regulační či legislativní požadavky.
Orgán, který provádějí jmenování: vnitrostátní orgán zmocněný ze zákona ke jmenování subjektů posuzování shody, k pozastavení a zrušení jejich jmenování nebo k jeho obnovení.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Informace vztahující se ke vstupu v platnost sedmi dohod se Švýcarskou konfederací v odvětvích volného pohybu osob, letecké a pozemní dopravy, zadávání veřejných zakázek, vědeckotechnické spolupráce, vzájemného uznávání posuzování shody a obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 369–429)

Postupné změny této dohody byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkající se dohody o vědeckotechnické spolupráci ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1–5)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Informace vztahující se ke vstupu v platnost sedmi dohod se Švýcarskou konfederací v odvětvích volného pohybu osob, letecké a pozemní dopravy, zadávání veřejných zakázek, vědeckotechnické spolupráce, vzájemného uznávání posuzování shody a obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 353, 31.12.2009, s. 71–90)

Viz konsolidované znění.

Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Informace vztahující se ke vstupu v platnost sedmi dohod se Švýcarskou konfederací v odvětvích volného pohybu osob, letecké a pozemní dopravy, zadávání veřejných zakázek, vědeckotechnické spolupráce, vzájemného uznávání posuzování shody a obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. 114, 30.4.2002, s. 73–90)

Viz konsolidované znění.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Informace vztahující se ke vstupu v platnost sedmi dohod se Švýcarskou konfederací v odvětvích volného pohybu osob, letecké a pozemní dopravy, zadávání veřejných zakázek, vědeckotechnické spolupráce, vzájemného uznávání posuzování shody a obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 91–131)

Viz konsolidované znění.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Informace vztahující se ke vstupu v platnost sedmi dohod se Švýcarskou konfederací v odvětvích volného pohybu osob, letecké a pozemní dopravy, zadávání veřejných zakázek, vědeckotechnické spolupráce, vzájemného uznávání posuzování shody a obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132–368)

Viz konsolidované znění.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Informace vztahující se ke vstupu v platnost sedmi dohod se Švýcarskou konfederací v odvětvích volného pohybu osob, letecké a pozemní dopravy, zadávání veřejných zakázek, vědeckotechnické spolupráce, vzájemného uznávání posuzování shody a obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 369–429)

Viz konsolidované znění.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o některých aspektech vládních zakázek – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Informace vztahující se ke vstupu v platnost sedmi dohod se Švýcarskou konfederací v odvětvích volného pohybu osob, letecké a pozemní dopravy, zadávání veřejných zakázek, vědeckotechnické spolupráce, vzájemného uznávání posuzování shody a obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 430–467)

Viz konsolidované znění.

Uruguayské kolo Mnohostranných obchodních jednání (1986–1994) – Příloha 1 – Příloha 1A – Dohoda o technických překážkách obchodu (WTO-GATT 1994) (Úř. věst L 336, 23.12.1994, s. 86–99)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Prohlášení vlád členských států Společenství a států ESVO – Ujednání – Schválený zápis z jednání – Prohlášení jedné nebo více smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3–522)

Viz konsolidované znění.

Usnesení Rady ze dne 21. prosince 1989 o globálním přístupu k posuzování shody (Úř. věst. C 10, 16.1.1990, s. 1–2)

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací – Protokol č. 1 o režimu použitelném pro některé produkty – Protokol č. 2 o produktech podléhajících zvláštním opatřením, které zohledňují rozdíly v cenách zemědělských produktů v nich obsažených – Protokol č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce – Protokol č. 4 o některých ustanoveních týkajících se Irska – Protokol č. 5 o režimu, který může Švýcarsko používat na dovoz některých produktů podléhajících systému vytváření povinných rezerv – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Jednostranná prohlášení – (Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 189–280)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 24.07.2018