Pravidla EU o jednání ve vzájemné shodě a dohodách mezi podniky

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení č. 19/65/EHS o použití smluv EU na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě mezi podniky

Článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) – pravidla hospodářské soutěže platná pro podniky

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ A ČLÁNKU 101 SFEU?

Čl. 101 odst. 1 SFEU1 zakazuje dohody a jednání ve vzájemné shodě* mezi podniky a skupinami podniků, které by mohly ovlivnit obchod mezi zeměmi EU a jejichž účelem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu EU.

Čl. 101 odst. 2 stanoví, že všechny dohody, které spadají do působnosti v čl. 101 odst. 1, jsou neplatné, pokud pro ně neplatí výjimka stanovená v čl. 101 odst. 3.

Čl. 101 odst. 3 však umožňuje z tohoto pravidla učinit výjimky v případech, kdy dohody nebo jednání:

Nařízení provádí čl. 101 odst. 3 SFEU ve vztahu k některým druhům dohod a jednání ve vzájemné shodě mezi podniky, pokud jejich přínos pro podporu hospodářské soutěže je větší než jejich dopad na narušení hospodářské soutěže.

1 Poznámka: Článek 101 byl dříve článkem 81 Smlouvy o založení Evropského společenství ve znění Amsterodamské smlouvy. Předtím se jednalo o článek 85 Římské smlouvy.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení zmocňuje Evropskou komisi k použití článku 101 odst. 3 SFEU formou nařízení na určité kategorie vertikálních dohod* a odpovídajících jednání ve vzájemné shodě, která spadají do působnosti čl. 101 odst. 1 SFEU.

Stanoví podmínky, podle kterých Komise po konzultaci se zúčastněnými stranami a Poradním výborem pro restriktivní praktiky a dominantní postavení může přijmout nařízení, kterým prohlásí, že je čl. 101 odst. 1 nepoužitelný pro jednotlivý případ nebo na kategorie dohod:

Nařízení Komise definuje kategorie dohod, na které se vztahuje, a stanoví omezení nebo doložky, které nesmí být obsaženy v dohodách. Tatáž pravidla platí ve vztahu ke kategoriím jednání ve vzájemné shodě.

Nařízení může také stanovit podmínky, které mohou vést k vyloučení některých paralelních sítí podobných vertikálních omezení nebo jednání ve vzájemné shodě vztahujících se k uvedenému trhu z působnosti tohoto nařízení.

Taková nařízení:

V návaznosti na zelenou knihu Komise z roku 1997 o vertikálních omezeních v politice hospodářské soutěže EU bylo změněno nařízení 19/65 společně s nařízením č. 17/62 (první nařízení o politice hospodářské soutěže EU, kterým se provádějí články 85 a 86 Římské smlouvy), aby se připravila půda pro jednotné nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody o dodávkách a distribuci (nařízení (EU) č. 330/2010).

Komise také vydala obecné pokyny k vertikálním omezením, které vyjasňují podmínky pro použití nařízení o blokových výjimkách.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení je v platnosti ode dne 6. března 1965.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Jednání ve vzájemné shodě: jednání, která narušují hospodářskou soutěž, ať už je mezi stranami uzavřena formální dohoda, či nikoliv. Mohou být následkem přímého nebo nepřímého kontaktu mezi podniky, jehož záměrem je buď ovlivnit chování trhu, nebo prozradit své plánované budoucí chování konkurenci.
Vertikální dohody: dohody mezi podniky, které jednají na různých úrovních dodavatelského řetězce, například když jedna společnost dodává výrobní materiály jiné společnosti.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí: vnitřní politiky a činnosti unie – Hlava VII: společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů – Kapitola 1: Pravidla hospodářské soutěže – Oddíl 1: Pravidla platná pro podniky – Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 88–89)

Nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. března 1965 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě (zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 8 Svazek 1, s. 11–13)

Postupné změny nařízení č. 19/65/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19.5.2010, s. 1–46)

Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23.4.2010, s. 1–7)

Viz konsolidované znění.

Zelená kniha o vertikálních omezeních v politice hospodářské soutěže ES (KOM(96) 721 v konečném znění, 20.1.1997)

Rada EHS: Nařízení č. 17: První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy (zvláštní vydání v estonském jazyce: Kapitola 8 Svazek 1, s. 3–10)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.01.2019