Provádění iniciativy na podporu malých a středních podniků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Prováděcí rozhodnutí 2014/660/EU – vzor dohody o financování pro příspěvky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na společné finanční nástroje pro neomezené záruky a sekuritizaci ve prospěch malých a středních podniků

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Cílem je zaručit:

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Rozhodnutí stanoví vzor dohody o financování pro finanční příspěvky:

Pravidla

Pravidla pro vzor dohody o financování jsou stanovena v příloze rozhodnutí. Zahrnují řadu aspektů, mimo jiné:

ODKDY JE ROZHODNUTÍ PLATNÉ?

Platí ode dne 13. září 2014.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Společná neomezená záruka: poskytuje neomezenou portfoliovou záruku a zamýšlené částečné snížení kapitálových požadavků pro banky, které vytvářejí nová portfolia půjček. Původci pak na oplátku přenesou výhody nástrojů na malé a střední podniky ve formě přijetí rizikovějších klientů, snížení požadavků na zajištění a/nebo sníženého ocenění.
Sekuritizace: transakce zajištěné portfoliem stávajících půjček. Původci pak na oplátku výslovně souhlasí, že se zavazují poskytovat nové financování EU malým a středním podnikům v příslušných regionech v souladu s kritérii způsobilosti, jimž přispěly fondy EU v rámci struktury.
Nové dluhové financování: nové půjčky, leasingy nebo záruky poskytované konečným příjemcům finančním zprostředkovatelem nejpozději ke dni 31. prosince 2023 v souladu s podmínkami stanovenými v operačních dohodách.

HLAVNÍ DOKUMENT

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/660/EU ze dne 11. září 2014 o vzoru dohody o financování pro příspěvky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na společné finanční nástroje pro neomezené záruky a sekuritizaci ve prospěch malých a středních podniků (Úř. věst. L 271, 12.9.2014, s. 58–92)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289–302)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1301/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104–173)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33–49)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338–436)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1–337)

Viz konsolidované znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1–96)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 01.02.2019