Politika soudržnosti ke splnění cílů strategie Evropa 2020 (2014–2020)

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Sdělení (COM (2015) 639 final) — maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů

Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie – Hospodářská, sociální a územní soudržnost

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ A ČLÁNKU 174 SFEU?

Sdělení nastiňuje hlavní výsledky vyjednávání mezi zeměmi EU, jejich partnery a Evropskou komisí o dohodách o partnerstvích a programech evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů.

Navazuje na nařízení (EU) č. 1303/2013 zavedlo několik klíčových reforem programů evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) na období 2014–2020. Klíčovým základním cílem EU je snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi rozličnými regiony prostřednictvím politiky soudržnosti za pomoci ESI fondů ke splnění cílů strategie Evropa 2020.

Zpráva o pokroku shrnuje informace týkající se:

na základě analýzy prvního roku provádění reforem.

Článek 174 SFEU stanoví, že pro posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti má být cílem Unie zmenšování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a odstranění zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů či ostrovů.

KLÍČOVÉ BODY

Předpokládá se, že do roku 2023 poskytne přes 500 programů ESI fondů investice v zemích EU o objemu více než 637 mld. EUR na dlouhodobý udržitelný růst a lepší život jejich obyvatel s níže uvedenými aktualizovanými prioritami, aby:

Programy ESI fondů tvoří významnou část veřejných investic a každý region a země EU z nich mají prospěch. Zaměřují se na 4 klíčová odvětví vytvářející růst:

V souladu s evropským semestrem a doporučeními pro jednotlivé země mají investice ESI fondů za cíl vybudovat správné podmínky, aby vzkvétaly kvalitní projekty a podpořit řádnou správu a zlepšit veřejnou správu, aby podniky prosperovaly. Mají také za cíl zlepšit každodenní život lidí. To vše by mělo vést v Evropě k novému startu s vylepšeným právním rámcem na období 2014–2020 – ten jako součást reformy přinese vysoce kvalitní investice.

Sdělení představuje předpokládané výsledky programů v každé zemi EU.

Zprávy o pokroku

KONTEXT

Viz také:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise – Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů (COM(2015) 639 final, 14.12.2015).

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava XVIII – Hospodářská, sociální a územní soudržnost – Článek 174 (bývalý článek 158 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 127)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské strukturální a investiční fondy na období 2014–2020 — Souhrnná zpráva o výročních zprávách o provádění programů z roku 2016 týkajících se provádění v letech 2014–2015 (COM(2016) 812 final, 20.12.2016)

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech (COM(2016) 646 final, 4.10.2016)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1–38)

Následné změny nařízení (EU) 2015/1017 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů — Iniciativa zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst (COM(2014) 446 final, 2.7.2014)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 65–84)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1–7)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Viz konsolidované znění.

Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (KOM(2010) 2020 v konečném znění, 3.3.2010)

Poslední aktualizace 16.05.2018