Právní pomoc v trestních řízeních

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2016/1919 zaručující právní pomoc pro podezřelé a obviněné osoby v trestním řízení

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje společná minimální pravidla týkající se práva na právní pomoc* v trestních řízeních v EU.

Stanoví jasná kritéria pro poskytování právní pomoci, standardy kvalityprostředky právní ochrany v případě porušení.

Tato směrnice doplňuje pravidla EU týkající se přístupu k obhájciprocesních záruk pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými z trestné činnosti, a nedotýká se práv, která definují.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tato pravidla se vztahují na:

Vztahují se na všechny občany EU a na všechny země EU s výjimkou Dánska, IrskaSpojeného království (1).

Právo na právní pomoc v trestním řízení

Země EU:

Právo na právní pomoc v řízení týkajícího se EZR

Vyžádané osoby* mají právo na právní pomoc:

Toto právo může být posouzeno z hlediska majetkových poměrů na základě stejných kritérií, jako v případě trestního řízení.

Rozhodnutí, právní ochrana a zranitelné osoby

Podezřelé, obviněné a vyžádané osoby musí:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 24. listopadu 2016 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 5. května 2019.

KONTEXT

Tato směrnice je šestou a poslední částí balíčku právních nástrojů přijatých v souladu s cestovní mapou EU pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení vydanou v roce 2009.

Další informace jsou k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Právní pomoc: pro účely této směrnice je to financování pomoci obhájce poskytované zemí EU umožňující těm osobám, které nemají prostředky na pokrytí nákladů spojených s trestním řízením, obhájce získat.
Vykonávající země: v kontextu zatýkacího rozkazu je to země, která je požádána jinou zemí o zatčení a předání osoby hledané za účelem vedení trestního stíhání nebo trestu odnětí svobody.
Vyžádaná osoba: v kontextu zatýkacího rozkazu je to osoba, která je hledána za účelem vedení trestního stíhání nebo trestu odnětí svobody a u níž je požadováno zatčení a předání do jiné země.
Vydávající země: v kontextu zatýkacího rozkazu je to země, která žádá jinou zemi o zatčení a předání osoby hledané za účelem vedení trestního stíhání nebo trestu odnětí svobody.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Následné změny směrnice (EU) 2016/1919 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Listina základních práv Evropské unie – Hlava VI – Soudnictví Článek 47 – Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 403)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1–20)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Usnesení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o cestovní mapě pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení (Úř. věst. C 295, 4.12.2009, s. 1–3)

Poslední aktualizace 14.05.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).