Boj proti terorismu – definice teroristických trestných činů a podpora obětí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2017/541 o boji proti terorismu

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je přizpůsobit právo EU boji proti terorismu s ohledem na měnící se hrozby terorismu a s přihlédnutím k mezinárodní povaze terorismu.

Stanoví minimální pravidla pro definice trestných činů a příslušných sankcí v této oblasti.

Zavádí také opatření na ochranu, podporu a pomoc obětem.

Nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV jakožto základní kámen reakce trestního soudnictví zemí EU v boji proti terorismu a mění části rozhodnutí Rady 2005/671/SVV o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů.

KLÍČOVÉ BODY

Definice teroristických trestných činů

Směrnice stanoví vyčerpávající seznam závažných trestných činů, které země EU musí ve svém vnitrostátním právu klasifikovat jako teroristické trestné činy, pokud jsou spáchány nebo pokud se vyhrožuje jejich spácháním s určitým teroristickým cílem.

Teroristické cíle jsou popsány jako kterýkoliv z níže uvedených cílů:

Související trestné činy

Seznam teroristických trestných činů, které země EU musí také trestat jako trestné činy, i v případě, že ke spáchání teroristického činu ve skutečnosti nedošlo, je rozšířen tak, aby zahrnoval:

Obecné rysy

Mezi obecné rysy patří:

Podpora obětí

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je platná ode dne 20. dubna 2017. Země EU ji musejí provést do vnitrostátního práva do dne 8. září 2018.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6–21)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava I – Společná ustanovení – Článek 6 (bývalý článek 6 Smlouvy o EU) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 19)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39–50)

Následné změny směrnice 2014/42/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8–14)

Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (Úř. věst. L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

Viz konsolidované znění.

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3–7)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 20.02.2018